Logotyp på utskrifter

Perfect match

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00627
Projektägare
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Projektnummer
2017/00072
Planerat antal deltagare
440
Projektperiod
2017-06-01-2020-02-29
Total projektbudget
18 111 405 kr
Beviljat ESF-stöd
8 560 064 kr
Kontaktperson
Marianne Högmark
E-post
marianne.hogmark@abf.se

Sammanfattning

ABF, Arbetarnas bildningsförbund, ska i det här projektet samarbeta med en av våra stiftare LO, några av LO-förbunden såsom IF-Metall, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Handelsanställdas förbund, lokala arbetsgivare och lokala arbetsförmedlingar för att underlätta för nyanlända kvinnor och män att komma in på arbetsmarkanden.

Vi ska genomföra projektet på sex orter/ sex delprojekt (ABF Mittskåne, ABF Helsingborg, ABF Södra Småland, ABF Fyrbodal, ABF i Örebro län Och ABF i Västmanlands län)

Målgruppen är nyanlända kvinnor och män inom etableringsfasen, det kan även vara de som fått uppehållstillstånd men ännu inte blivit kommunplacerade eller personer som just lämnat etableringsfasen. Enligt statistik finns det en större procent män än kvinnor samtidigt som att det är en lägre grad kvinnor som får ta del av insatser samt att det tar längre tid för kvinnors etablering. Vi ska särskilt beakta om vi hittar metoder som underlättar kvinnors etablering.

Vi tänker oss att vi når 420 personer som är inskrivna olika lång tid i projektet och kan gå 50, 75 eller 100 procent. Det är deltagarens handläggare på arbetsförmedlingen som anvisar hur stor omfattning och hur länge deltagaren ska gå.

PROJEKTETS SYFTE
Projektets syfte är att hitta en bra modell för hur folkbildningen (ABF), Arbetsförmedlingen, lokala LO-förbund och arbetsgivare inom de branscher de verkar tillsammans och andra lokala aktörer tillsammans kan underlätta etableringen – matchning till rätt arbete för nyanlända.

PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL
Att vi under projektet arbetat fram en fungerande modell för samarbete mellan folkbildning (ABF), arbetsmarknadens parter (fack och arbetsgivare) och myndighet (Arbetsförmedlingen m fl) för att underlätta etableringen för nyanlända.

DELMÅL
ONE. Att de som fullföljer projektet har fått arbete eller gått vidare till andra studier. (Vår inställning är dock att samtliga deltagare inom projektet ska ha fått arbete eller gått vidare till andra studier.) Indikator: 60 procent ska ha fått arbete eller gått vidare till andra studier under projektet.
TWO. Att projektet bidragit till att arbetsgivare ser nyanlända som en tillgång i rekrytering av nya medarbetare. Indikator: Attitydförändringar hos arbetsgivare
THREE. Att projektets deltagare fått möjligheten att reflektera över sitt val av arbete, utifrån ett normkritiskt perspektiv. Indikator: Attitydförändringar hos deltagarna
5. Att projektets deltagare upplever att de bemötts på ett icke-diskriminerande sätt av projektets samtliga aktörer. Indikator: Deltagarna upplever bra bemötande.

UTFÖRANDE
ABF är ”basstation” för deltagaren. Deltagaren får, utifrån en individuell handlingsplan:
- Kartläggning - individuella- och gruppsamtal om vägen till arbete
- Yrkessvenska, Individuellt efter språknivå och yrke (interaktiva program, samtalsgrupper, uttalsträning etc)
- Validering av generella och yrkespecifika kompetenser
- Träffa fackliga representanter, blir presenterad för arbetsgivare
- Kompletterande yrkeskurser
- Kunskap och samtal om jämställdhetsfrågor, reflektera över egna val
- Arbetsplatsbesök, praktik - personlig introduktion och handledning på arbetsplatsen
- Arbetsplatsförlagd utbildning, ev med yrkessvenska parallellt
mm

ABF svarar för samtlig dokumentation av deltagarens aktiviteter, tid och resultat.

Parterna
-Arbetsförmedlingen – är med i styrgrupp och planerar vilka aktiviteter, förmedlar deltagare och tar del av deltagarens utveckling
-Fackförbunden – är med i styrgrupp och/eller som informatörer vad gäller deras specifika yrkesområden, introducerar arbetsgivare och är brobyggare i kontakter med arbetslag
-Arbetsgivare – beskriver behov av arbetskraft och tillhandahåller individuella lösningar för arbetsplatsbesök, praktik, arbetsplatsförlagd utbildning etc.

Kompletterande kortare yrkesutbildningar kommer upphandlas inom projektet.

Projektet ska följas upp i månadsrapporter utifrån uppsatta mål och indikatorer. Resultat ska diskuteras i projektgrupper, styrgrupper, i nätverksträffar och ligga till grund för ständiga förbättringar.

Det löpande och slutgiltiga resultatet ska spridas i olika kanaler som webbsidor, facebook, artiklar etc. Projektet ska följas upp av intern dokumentation och utvärderas av extern utvärderare. Vi ska även sprida våra resultat via egna transnationella kontakter inom SOLIDAR och via ABFs nordiska kontakter.