Logotyp på utskrifter

Ovttas

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00469
Projektägare
Svenska Samernas Riksförbund
Projektnummer
2015/00648
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2016-01-04-2017-10-31
Total projektbudget
6 137 138 kr
Beviljat ESF-stöd
4 580 263 kr
Kontaktperson
Fredrik Juuso
E-post
fredrik@sapmi.se

Sammanfattning

Det samiska näringslivet är mycket viktigt för både den samiska kulturgemenskapen och Övre Norrland. Inom näringslivet i Övre Norrlands inland finns stora utmaningar i fråga om hög medelålder, låg formell utbildning, högt beroende av ett fåtal näringar och branscher. För att möta dessa utmaningar genomförs detta utbildningsprojekt som tillsammans med den strukturella gemenskapen, samebyar och dess medlemmar, företagarna, genomför kompetenshöjande insatser inom kärnfrågor som fackmannakunskap och företagsrelaterade frågor. Till dessa adderas viktiga frågor som hållbar ekonomisk utveckling, jämställdhet och icke-diskriminering. Allt vävs in i en kontext av lösningar som skapar förutsättningar för distansoberoende lärande och gränsöverskridande samverkan. Resultatet av projektet kommer generera strategisk utveckling och attitydförändring för samiska företag och organisationer med fokus på jämställdhet, tillgänglighet, miljö och antidiskriminering. Kunskapen ska även komma andra samiska organisationer, myndigheter och departement till godo som argument och exempel på insatser som stärker samer och andra urfolk. Genom en gedigen processutvärdering kommer de löpande vinningarna samt resultatet av projektet följas upp och nyttan kommer förankras inom projektägarens ordinarie verksamhet efter projektslut.