Logotyp på utskrifter

Öppet Torg

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00314
Projektägare
Bodens kommun Arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2016/00515
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2017-01-02-2019-12-31
Total projektbudget
8 149 470 kr
Beviljat ESF-stöd
5 436 125 kr
Kontaktperson
Eilif Wisten
E-post
eilif.wisten@boden.se

Sammanfattning

Den totala öppna arbetslösheten i Boden uppgår till 6,7 % vilket är högre än riket (5,8 %) samt länet (5,1 %). Boden avvek ännu mer vid jämförelse för gruppen unga 18-24 år. I Boden var arbetslösheten 10,1 % att jämföra med riket (6,6 %) och länet 6,7 %) i gruppen unga. I Boden liksom i riket är det en större andel unga män än unga kvinnor, som är arbetslösa. Arbetslösheten bland utlandsfödda är också högst i länet med 38,5%.
I den här aktuella ansökan ska insatser genomföras för att hitta långsiktigt hållbara metoder, samverkan och gemensamt nyttjande av personella och finansiella resurser. Syftet är att fler, snabbare får en närmare anknytning till arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden som långtidsarbetslösa, arbetslösa unga kvinnor och män under 24 år (många med ofullständig gymnasieutbildning), arbetslösa utlandsfödda samt arbetslösa med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.
Insatserna består övergripande i att:
• testa nya former för samverkan som är sektorsövergripande mellan privat, offentlig och i ideell sektor, där individens behov och möjligheter blir central. I ett ”Öppet Torg” ska det finnas en väg in för de personer som står alla längst från arbetsmarknaden.

• individuellt inriktade utvecklingsplaner med målet arbete, företagande eller studier.

• insatser för kompetensutveckling, praktik, mentorprogram, företagande och nya sätt att lära in svenska som nytt språk.

• särskilda insatser för unga män, vilka är överrepresenterade i gruppen unga som idag står långt från arbetsmarknaden, samt för nyanländ utlandsfödda som också är överrepresenterade i gruppen arbetslösa.

• Pröva nya former för företagande i arbetsintegrerande sociala förtag, idéburna offentliga partnerskap, egenanställning eller företagande som en ingång till en egenförsörjning på traditionell väg.

• Pröva innovativa insatser för sysselsättning och företagande där individens förutsättningar, drömmar och ambitioner prövas mer förutsättningslöst. Det kan handla om att kartlägga hinder på en individuell och strukturell nivå som med små, men samlande och otraditionella insatser kan undanröjas

Projektet ska bidra till programmålen inom programområde 2: 3; att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden.