Logotyp på utskrifter

Nya GRannar

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00478
Projektägare
Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektnummer
2015/00887
Planerat antal deltagare
1100
Projektperiod
2016-04-01-2018-12-31
Total projektbudget
15 165 843 kr
Beviljat ESF-stöd
11 358 358 kr
Kontaktperson
Ulla-Britt Caping Salas
E-post
ulla-britt.capingsalas@grkom.se

Sammanfattning

Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. Bara under 2015 har närmare 14.000 barn och unga registrerats, och årsprognosen i Sverige är nu 25.000-33.000 barn. En stor andel av dessa anvisas till någon av kommunerna i Göteborgsregionen. Det ökade antalet barn innebär stora utmaningar för kommunernas möjlighet att säkerställa ett mottagande och omhändertagande av god kvalitet och att ge förutsättningar till inkludering. Ensamkommande barn ska kunna få del av det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, det vill säga utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, placera i lämpligt boende samt se till att barnet får tillgång till skolundervisning samt verka för att barnet får hälso- och sjukvård.

I Göteborgsregionen har samtliga kommuner erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn och unga sedan 2007/2008. Då situationen är relativt ny behövs dock bättre metoder och arbetssätt som personal inom olika verksamheter kan tillämpa i sitt arbete gentemot de ensamkommande barnen, såväl personal inom socialtjänst, som skola, elevhälsa, personal anställda på boenden, vid placering på familjehem, etc. Initiativet till ett projekt på området har kommit från de 13 cheferna för Individ- och familjeomsorg i GR-kommunerna.

Nya GRannar är ett samverkansprojekt för 11 kommuner i Göteborgsregionen med Göteborgsregionens kommunalförbund som samordnande part. Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och en stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och en god omsorg med hög kvalitet. All personal runt barnen behöver lära sig mer om varandra och varandras uppdrag för att känna sig säkrare i sitt jobb. Genom fortbildningsinsatser och stärkt samverkan kommer förnyad kompetens arbetsplatserna till gagn, samtidigt som kvaliteten i omsorgen av vårdtagarna förbättras. Projektet kommer också arbeta för att säkra långsiktiga planer för de deltagande verksamheternas strategiska kompetensförsörjning inom omsorgsområdet.