Logotyp på utskrifter

Nätverk Lunds Stift

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00078
Projektägare
Lunds Stift
Projektnummer
2015/00245
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
63 544 915 kr
Beviljat ESF-stöd
30 149 516 kr
Kontaktperson
Johannes Jörgensen
E-post
johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se

Sammanfattning

Projektet har framtagits i en delaktighetsprocess inom ramen för Svenska kyrkan av 11 församlingar i Lunds Stift. Ett unikt samarbete med fokus på hållbarhet såväl för individen som stödstruktur i samhället och hållbart miljöperspektiv.
Projektmålet är: Förutsättningar för målgruppen personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig denna/få ett arbete har stärkts.
Detta uppnås genom utvecklad systematisk internt kyrklig och extern samverkan samt ett arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Med hållbarhet avses social (demokrati, empowerment, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, icke diskriminering), ekonomisk, ekologisk, andlig och kulturell hållbarhet. Dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar för att uppnå hållbara resultat.

Projektmålet har sex delmål som berör följande områden (delmålen beskrivs i bilaga 1, nedan en sammanfattning):

1. Hållbarhets perspektiv på verksamhet, anpassad till målgruppens behov
2. Intern samverkan inom stiftet
3. Extern samverkan
4. Kompetens personal
5. Påverkan
6. Ekonomiska förutsättningar fortsatt verksamhet

Utöver dessa delmål har mål tagits fram för jämställdhetsfrågor, dessa kommer att vara en integrerad del av ovanstående delmål, jämställdhet som en viktig tvärfråga.