Logotyp på utskrifter

Luminara 2017-19

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00314
Projektägare
Leia företagshotell AB
Projektnummer
2016/00523
Planerat antal deltagare
30
Projektperiod
2017-01-02-2019-12-31
Total projektbudget
4 809 753 kr
Beviljat ESF-stöd
3 244 753 kr
Kontaktperson
Lena Pettersson
E-post
lena.sp@foretagshotellet.se

Sammanfattning

Leia företagshotell har stor erfarenhet från genusdrivna projekt. De har bland annat tidigare drivit företagsfrämjande projekt för invandrade kvinnor. De driver också en social inhousemodell, Yoda för personer som står långt från arbetsmarknaden. I projektet – Luminara- ska Leia kombinera och utveckla dessa modeller för att underlätta insteget på arbetsmarknaden för utlandsfödda kvinnor. Projektet ska ha ett nära samarbete med Umeå kommun, SFI och Arbetsförmedlingen.

Syftet med projektet är att underlätta och snabba på insteget på arbetsmarknaden för utlandsfödda kvinnor. Målet är att 2019-12-31 har 30 kvinnor med utländsk bakgrund fått anställning, startat företag eller gått vidare till utbildning. Effektmålen är snabbare integration och på så sätt lägre kostnader för samhället i stort.

Modellen bygger på att Luminara ska ta emot cirka 15 deltagare/år. Modellen består av en startdel som följs av tre olika spår. Dessa leder till de mål deltagarna har. Alla deltar i första delen. Därefter väljer varje deltagare ett spår som leder till Anställning, Starta socialt företag eller Utbildning. Under spåret anställning praktiserar deltagaren på ett företag utanför Leia med handledning från Leia. Under spåret Starta Socialt företag går deltagaren en utbildning i att starta företag på lätt svenska under spåret Utbildning slussas deltagaren vidare till befintlig hjälp med studievägledning. Handledaren följer deltagaren hela vägen och de gör en individuell plan som bygger på redan framtagna planer med SFI och Arbetsförmedlingen. Planen följs upp kontinuerligt. Varje deltagare ges också möjlighet till individuell coachning med diplomerad eller certifierad coach. Snittid per deltagare är 6-20 månader.

Under planeringsfasen kommer projektet att analysera och se över projektidén för att optimera modellen. Detta görs i nära samarbete med SFI, Arbetsförmedlingen och forskare. Under såväl planeringsfas som genomförandefas och avslutande fas kommer de horisontella principerna att beaktas.

Tilltänkta utbildare, handledare och projektledare har stor erfarenhet från målgruppen och att driva projekt.

Styrgruppen ska bestå av representanter från samtliga finansiärer/intressenter. Styrgruppen kommer att ha kontinuerliga träffar där man stämmer av målen i analysfasen samt följer upp resultat under genomförandefasen. Projektorganisationen ska också ha referenspersoner och representanter från målgruppen som ytterligare kvalitetssäkrar projektet.

Projektledaren kommer att ha minst två träffar per månad där varje individs utveckling följs upp och nödvändiga åtgärder sätts in. Resultaten sammanställs kvartalsvis av handledaren inför styrgruppsmötena. Rutinen är en del av den sociala bokföringen. Resultat samlas in och mäts under genomförandefasen. Hela projektet sammanställs i en projektrapport. Rapporten överlämnas senast 2019-12-3ONE.