Logotyp på utskrifter

Lärande rekrytering

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00313
Projektägare
Piteå kommun Samhällsbyggnad
Projektnummer
2016/00525
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2017-04-18-2019-12-31
Total projektbudget
9 601 351 kr
Beviljat ESF-stöd
4 502 196 kr
Kontaktperson
Henrik Brundin
E-post
henrik.brundin@pitea.se

Sammanfattning

Utifrån den demografiska utvecklingen kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom många branscher de närmaste åren. Den bransch som utpekas att ha de största behoven är vård och omsorg. Det är framförallt kommunal socialtjänst som har problem med att hitta personal. Även många andra kommunala verksamheter, såsom måltidservice, städ och fastighetsskötsel, står inför samma problem även om volymerna inte är lika stora. Samtidigt finns det grupper som trots den relativt goda arbetsmarknaden har mycket svårt att få ett jobb. En av dessa grupper är utrikesfödda kvinnor och män som i juli 2016 hade en arbetslöshet i Piteå på 22 % i jämförelse med den totala arbetslösheten som låg på ca 6 %.

Projektets syfte är att stärka män och kvinnors ställning på arbetsmarknaden samt stärka de medverkande kommunala förvaltningarnas/avdelningarnas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Fokus kommer att ligga på utrikesfödda kvinnor och män.

I projektet ska arbetssökande kvinnor och män med utländsk bakgrund erbjudas praktik på ett antal pilotarbetsplatser inom kommunens verksamheter. Där kommer de att få extra handledning och speciell språkhandledning. Nationella och transnationella aktiviteter för personal i projektet planeras också.

Projektet ska pågå under tiden 2017-03-01 – 2019-12-31 och ska totalt omfatta ca 150 personer.
I projektet kommer stor vikt att läggas på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Utvärderingsrapport:

Lärande rekrytering 2016/00525