Logotyp på utskrifter

Kompetensnavet

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00068
Projektägare
IDC West Sweden AB
Projektnummer
2015/00284
Planerat antal deltagare
1500
Projektperiod
2015-10-01-2018-09-30
Total projektbudget
26 935 382 kr
Beviljat ESF-stöd
20 314 110 kr
Kontaktperson
Thomas Nilsson
E-post
thomas.nilsson@idcab.se

Sammanfattning

Kompetensnavet ska medverka till att regionens tillverkande industri stärker anställda kvinnors och mäns kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden genom att implementera ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning (SS 624070:2009). Implementering ska bidra till att undanröja diskriminerande strukturer och skapa jämställda, inkluderande arbetsplatser. Detta förväntas på sikt leda till att kvinnors och mäns positioner och inflytande stärks i samspel med företagens behov av att attrahera rätt kompetens, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariationer, trosuppfattning, sexualitet och ålder.
Projektet ska möta ett identifierat behov av strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora industriföretag. Industrin är starkt mansdominerad och för att säkra framtida kompetensförsörjning krävs ett värdegrundsbaserat arbete med arbetsplatskulturen, så att kvinnor och män med olika bakgrunder ska uppleva industrin som en attraktiv arbetsmiljö, med goda utvecklingsmöjligheter.
”Kompetensnavet” har som mål att skapa villkor för implementering av standarden i 180 industriföretag i VAESTSVERIGE. Arbetet kommer att omfatta kartläggning, analys, uppsättande av mål för kompetensutveckling och utveckling av företagskultur, samt kompetenshöjande insatser både på strategisk och individuell nivå. Projektet följs upp kontinuerligt med avseende på effekter på jämställdhet på både individ- och organisationsnivå.