Logotyp på utskrifter

Kompetenslyft industri

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00469
Projektägare
IUC Norrbotten AB
Projektnummer
2015/00713
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2016-01-18-2018-06-29
Total projektbudget
4 840 661 kr
Beviljat ESF-stöd
3 630 530 kr
Kontaktperson
Åsa Tjärnberg
E-post
asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se

Sammanfattning

Hos många industriella SME finns idag inget entydigt angreppssätt av kompetensförsörjningen. Ofta saknas strategier för att hantera frågan, vilket skapar produktionsstörningar samt hämmar utvecklingen i företaget.
Projekt Kompetenslyft industri syftar till att få SME att arbeta mer strategiskt och metodiskt med kompetensförsörjning för att blir konkurrenskraftiga med sina innovationer och nå ut på nya marknader. Utmaningen omfattar också en effektivare arbetsorganisation byggd på samverkan mellan företagets alla funktioner.

För att stötta företagens konkurrenskraft och tillväxt har ett antal strategiska områden har identifierats. 20 små och medelstora företag i Norrbotten kommer att ingå i projektet från start. Dessa företag återfinns inom IUC Norrbottens fokusområden: trä, verkstad elektronik/IT.

I den inledande fasen ska projektet identifiera det enskilda företagets behov av kompetensutveckling och långsiktigt kompetensförsörjningsbehov, samt koppla ihop kompetensutveckling med konkreta och riktade insatser inom affärsrådgivning. Detta för att företagen ska se möjlighet till utveckling i sin egen verksamhet.
Under genomförandet ska projektet initiera och erbjuda riktade och skräddarsydda utbildningar inom områden som är viktiga för att säkerställa en långsiktig och väl fungerande kompetensförsörjning hos de små och medelstora industriföretagen. Syftet med utbildningarna är att stärka företagens kompetens inom ett antal strategiska kompetensområden.

Parallella uppföljningssamtal med företagsledningen ska genomföras i respektive bolag. Detta för att löpande utvärdera det pågående arbetet och följa utvecklingen i företagen.
Målsättningen med projektet är att företagens kompetensarbete ska bli mer strategiskt och långsiktigt. Projektet vill skapa förenklade arbetsprocesser hos företagen, vilket leder till bättre möjligheter att klara kompetensförsörjningen framåt.

Utvärderingsrapport:

Kompetenslyft industri 2015/00713