Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetens - idrottens framtid!

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2016/00293
Projektägare
Gävleborgs Idrottsförbund
Projektnummer
2016/00416
Planerat antal deltagare
140
Projektperiod
2017-02-01-2019-05-31
Total projektbudget
9 503 424 kr
Beviljat ESF-stöd
7 104 948 kr
Kontaktperson
Pia Hillgren
E-post
pia.hillgren@gavleborg.rf.se

Sammanfattning

Idrottsrörelsen erbjuder genom sina föreningar glädje, gemenskap, delaktighet, vilket skapar mycket stora möjligheter till integrering. En meningsfull fritid är gynnsamt för snabbare språkinlärning, ökad självkänsla, ökat självförtroende och föreningslivets nätverk är en ovärderlig ingång i det svenska samhället när åtta av tio jobb idag förmedlas via personliga kontakter.
Den ideella sektorn har en betydande roll som arena för skapande av nya arbetstillfällen, lokal/regional utveckling och tillväxt samt för snabbare integrering i samhället. Idrotten är en stor arbetsgivare och framförallt vår största folkrörelse med över 3 miljoner medlemmar. Men för att nå sin fulla potential behövs en ökad kunskap kring de horisontella principerna för att för att kunna jobba mer inkluderande. Distriktsidrottsförbunden i Gävleborg, Värmland, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland har i uppdrag att stödja, leda och företräda idrotten i respektive län/region. Antalet anställda och förtroendevalda i de berörda distriktsidrottsförbunden är 140 personer.
För att kunna optimera och maximera integrationsarbetet behövs en ökad förståelse och insikt hos föreningarna kring idrottens roll som samhällsutvecklare. Det finns därför ett behov av att anställda och förtroendevalda inom Distriktsidrottsförbunden behöver vara bättre rustade för att möta föreningarna kring de horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering och med särskilt fokus på bemötande och integration av nyanlända.
Syftet med projektet är att höja kompetensen hos anställda och förtroendevalda när det gäller bemötande av nyanlända och hur vi med idrotten som verktyg kan bidra till integreringen av utlandsfödda. En målsättning är att med ökad kunskap i frågor som rör, kulturkompetens, jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling, icke diskriminering, inkludering, mångfald, integration och bemötande vill vi stärka de anställda och förtroendevalda i sin roll att leda, stödja, utveckla och utbilda idrottsföreningarna i hur de i sin verksamhet kan ta emot och bemöta nyanlända.
Några önskade effekter och resultat av projektet på sikt är att idrottsföreningar erbjuder aktiviteter för de nyanlända i en idrottsförening, de ges då chansen att ingå i ett sammanhang och utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt vilket bidrar till inkludering och minskad ohälsa. Livskvalitet för alla och aktiva idrottsföreningar som bejakar mångfald bidrar till ett levande samhälle vilket ger goda förutsättningar för en hållbar utveckling och god tillväxt.