Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KOM mot jobb

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00078
Projektägare
Alice Utveckling AB
Projektnummer
2016/00239
Planerat antal deltagare
500
Projektperiod
2016-11-01-2019-10-31
Total projektbudget
18 439 879 kr
Beviljat ESF-stöd
8 628 179 kr
Kontaktperson
Fredrika Plessen
E-post
fredrika.plessen@gmail.com

Sammanfattning

Inom etableringsuppdragets målgrupp är det framförallt kvinnorna och personer med lägre utbildningsbakgrund som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna har lägre sysselsättningsgrad än männen men de skrivs också i högre grad än männen ut från Arbetsförmedlingen utan att ha fått arbete. Samtidigt som personer i etableringsuppdraget har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden finns stort behov av arbetskraft inom vissa bristyrken både inom offentlig förvaltning och inom privat tjänstesektor.

Arbetsförmedlingen har tillsammans med projektägaren Alice Utveckling, Studieförbundet Vuxenskolan, Region Halland samt kommunerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tagit fram ett projekt för kvinnor och män i målgruppen som har lägre utbildning och relativt liten arbetslivserfarenhet. Projektet arbetar huvudsakligen för att:
• öka möjligheten för utrikesfödda kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden.
• visa på möjligheten för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och ändå ha en fungerande familjesituation.
• beskriva traditionella kvinnodominerade yrkesområden som har rekryteringsbehov så att kvinnor och män kan se det som intressanta och möjliga sysselsättningar.
• öppna upp för civilsamhället och folkbildningstraditionen genom samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och deras medlemsorganisationer samt arbeta med nätverkande mot arbetsliv, föreningsliv och organisationer.

Under projektets gång finns aktiviteter för deltagarna med inriktning mot både arbetsliv och mer generella kunskaper i det svenska samhället samt ansökningshandlingar, studiebesök, företagsbesök och praktik på arbetsplats. Projektet innehåller bland annat individuell kartläggning där man särskilt arbetar med att synliggöra dolda kompetenser och talanger, vägledning enskilt och i små grupper som ger goda resultat när det gäller att närma sig arbetsmarknaden och positiva effekter när det gäller att stärka självförtroende och självkänsla. Efter den inledande kartläggningen görs en individuell plan för deltagarens fortsatta tid i projektet. Det finns ett antal olika aktiviteter där individen rustas för sin väg mot arbete eller studier. Både mer arbetsinriktade aktiviteter som genomgångar av arbetslivets villkor och olika yrkesbeskrivningar finns liksom mer socialt inriktade aktiviteter som svenskaträning och genomgångar av svenska seder och uppförandekoder. För nyanlända kvinnor kan trösklarna bli höga för att komma in på arbetsmarknaden och speciellt om de har varit frånvarande en längre tid på grund av vård av barn och arbete i hushållet.

Allt arbete skall genomföras med de horisontella principerna om allas lika värde, jämställdhet, tillgänglighet och nolltolerans mot all form av diskriminering. Projektet arbetar även med attitydförändring på arbetsplatser för att förmå dem att i högre grad anställa personer med utländsk bakgrund.

Genom transnationell samverkan, där även deltagare engageras för kontakter med deltagare hos projektets transnationella samarbetsorganisationer, blir det möjligt att jämföra erfarenheter från aktiviteter med liknande målgrupper i andra länder. På så sätt kan projektet hitta ny information om vägen mot integration och arbete och kan ta del av andras erfarenheter på ett strukturerat sätt.