Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Jagmed-Unga till utb och arb

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00142
Projektägare
Region Östergötland
Projektnummer
2015/00330
Planerat antal deltagare
1500
Projektperiod
2015-09-01-2018-12-31
Total projektbudget
94 467 708 kr
Beviljat ESF-stöd
63 000 000 kr
Kontaktperson
Lars-Inge Jonsson
E-post
lars.i.jonsson@regionostergotland.se

Sammanfattning

Andelen ungdomar i östra Mellansverige (ÖMS) som inte fullföljde sin gymnasieutbildning inom fyra år ligger på ca 24 procent. Det är genomgående fler kvinnor än män som fullföljer gymnasieskolan. Andelen män som inte uppnår fullständig gymnasieutbildning är tre till fem procentenheter högre än för motsvarande andel kvinnor. På de studieförberedande programmen är andelen elever som inte fullföljt gymnasiet efter fyra år är 15 %, medan motsvarande andel på de yrkesförberedande programmen är 23 %. I gruppen unga som har svårt att få varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden ryms också nyanlända ungdomar med en varierad skolbakgrund och unga med funktionsnedsättning. Brister i grund- och gymnasieskolan är en förklaring till att personer med funktionsnedsättning generellt sett har en lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen. Precis som inom den övriga befolkningen har kvinnor i bägge dessa grupper generellt sett högre utbildningsnivå än män.
De unga, 15 – 24 år, som lämnar studierna i förtid utan avlagd examina riskerar ohälsa och får det mycket svårt att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden, då detta är starkt kopplat till att ha slutfört gymnasiet. Även om det fortfarande finns arbeten som inte kräver gymnasieexamen så konkurreras de ungdomar som saknar examen ut av de som har den. Avhopp från gymnasieskolan inom ÖMS-regionen innebär utmaningar i form av insatser för att stötta unga vuxna för ett återinträde i utbildning eller arbete.
För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen har de fem länen i östra Mellansverige - Östergötland, Södermanland, Uppsala län, Örebro län och Västmanlands Kommuner och Landsting gått samman i en gemensam ansökan och satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden och bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete och få en varaktig tillhörighet till arbetsmarknaden.
Under perioden 2015 – 2018 vill vi med stöd av ESF genomföra insatser som har som mål att de
• bidrar till att alla ungdomar 15-24 år som riskerar gymnasieavhopp eller som redan har hamnat utanför utbildning/arbetsmarknad fångas upp tidigt och får stöd till att återgå till utbildning eller att komma in på arbetsmarknaden.
• leder till att alla unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden stärks, särskilt genom att öka andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning.
• leder till att ungdomars uppfattningar om könsstereotypa studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.
• Projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i sin verksamhet.
• Projekten ska främja tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet.

Sättet att nå dessa effekter är bland annat att
• former och metoder för unga, som riskerar att hamna utanför skolan, utvecklas, prövas, utvärderas och etableras.
• Att former och metoder för unga som redan har hamnat utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas och etableras.
• Projekten ska leda till bestående förändringar i medverkande organisationer.
• Varaktiga strukturer ska byggas för fortsatt arbete med att minska avhopp från gymnasieskolan.

Projektet kommer att genomföras i form av ett 30 tal delprojekt på skolor och i ett 40 tal kommuner och omfattar ca 4000 unga i åldern 15-24 år. Varje projekt sätter egna mål för sitt utvecklingsarbete inom ramen för ovan beskrivna projektmål. Samverkanspartners är bland annat Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, kommunala förvaltningar, Landsting och företag i de olika länen.
Bild i högerkolumn

Projektet ska bland annat skapa framtidstro, möjliggöra för unga kvinnor och män att avsluta sina studier med avlagd examen, att återgå till studier, arbetsplatsförlagd praktik, bättre hälsa.

 

Att målgruppen får det stöd och den utbildning som de har rätt till i skolan och stöd hos de myndigheter som möter ungdomar som lämnat skolan i förtid.

 

Vidgad syn på vad ”jag” som ung kvinna eller man kan välja för utbildningar och yrken – att kunna välja utifrån sina intressen och färdigheter och inte utifrån traditionella könsmönster och en könssegregerad arbets-marknad. Möjligheten till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

 

Bilden visar Länsprojektledarna tillsammans med huvudprojektledaren.

 

Länk till projektets hemsida:

http://www.jagmed.se

 

Slutrapport:

Slutrapport #jagmed

Slutrapportens bilagor:

Bilagor slutrapport #jagmed

Utvärdering:

Utvärdering organisering #jagmed