Logotyp på utskrifter

JGY PO1

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00392
Projektägare
Jämtlands gymansieförbund
Projektnummer
2015/00693
Planerat antal deltagare
90
Projektperiod
2016-02-01-2018-07-31
Total projektbudget
7 571 838 kr
Beviljat ESF-stöd
5 627 860 kr
Kontaktperson
Mikael Cederberg
E-post
mikael.cederberg@jgy.se

Sammanfattning

För att personalen i skolan skall ha möjlighet att stötta de elever som är på väg att hoppa av eller som riskerar att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg behövs kompetensutvecklande insatser gällande bemötande, konflikthantering och kunskap kring funktionsnedsättningar, inte minst neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Bemötandets betydelse för den enskilda eleven är, som beskrivits ovan, av mycket stor vikt för en lyckad skolgång. Mobbning är en annan stor anledning till att elever väljer att avsluta sina studier i förtid varför konflikthantering och kommunikation blir viktiga verktyg för de anställda i sitt dagliga arbete. Detta är kunskap som idag finns hos ett begränsat antal anställda inom gymnasieskolan med ett större antal individer i behov av särskilt stöd och begränsad resurser inom verksamheten ser vi att denna typ av kompetenshöjning främjar den anställde, den enskilde eleven och verksamheten som helhet.

Utvärderingsrapport:

JGY PO1 2015/00693