Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Heja Hälsan TWO.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00739
Projektägare
Olofströms kommun
Projektnummer
2017/00129
Planerat antal deltagare
700
Projektperiod
2017-10-01-2019-11-30
Total projektbudget
5 108 772 kr
Beviljat ESF-stöd
3 830 974 kr
Kontaktperson
Lena Persson
E-post
lena.persson@olofstrom.se

Sammanfattning

Heja Hälsan TWO.0 är en naturlig vidareutveckling av det pågående arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser som förebygger och motverka ohälsa och därigenom bidrar till ett hållbart arbetsliv och att fler anställda i Olofströms kommun kan stanna kvar längre i arbetslivet. Hela Hälsan TWO.0 innebär en fokusering på befrämjande av hälsa, förebyggande arbete, arbetsplatsutveckling och insatser som också förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.
Samtliga delmoment i projektet syftar till att nå långsiktiga effekter och göra en reell skillnad på kommunens olika arbetsplatser. De moduler som utvecklas inom ramen för projektet kommer att fortsätta användas efter projektets slut. Hälsoinspiratörerna får genom projekt nya verktyg för att fortsätta utveckla sina respektive arbetsplatser i en salutogen arbetskultur som främjar hälsa, god psykosocial arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Delaktigheten i projektet kommer att säkerställas både i analys- och planeringsfasen och i genomförandefasen.
Projektet vänder sig till samtliga anställda i Olofströms kommun som den 31 januari 2017 uppgick till 1 097 personer, varav 961 kvinnor och 136 män. Vi har valt att arbeta med 4 olika målgrupper:
Målgrupp 1: samtliga anställda
Målgrupp 2: 25 Dialogcoacher, anställda i Olofströms kommun
Målgrupp 3: 65 Hälsoinspiratörer varav 3 män och 62 kvinnor
Målgrupp 4; 7 personer som deltar i Hälsosteget
Projektet fokuserar på följande kompetenshöjande insatser :
Salutogent medarbetarskap, dialogcoacher, workshops, dialoggrupper, chefsstöd i form av reflektionsgrupper/chefscoaching, salutogena hälsoinspiratörer, förebyggande rehabiliteringsinsatser samt hälsomoduler.
De framtagna hälsomodulerna kommer även fortsättningsvis att kompletteras med ny eller förändrad kunskap och hållas uppdaterade dvs fortsätta användas efter projektetsslut.
Projektet kommer att avslutas med en spridningskonferens för att visa på de resultat och erfarenheter som har framkommit under projekttiden. ESF-projekt inom denna utlysning kommer att bjudas in för erfarenhetsutbyte och diskussion kring framtida samarbeten. Inbjudan till spridningskonferensen kommer även att skickas ut till samtliga kommuner i Blekinge och Skåne.