Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HälsoGReppet

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00331
Projektägare
Göteborgsregionens kommunalförbund
Projektnummer
2016/00539
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2017-04-01-2020-01-31
Total projektbudget
13 882 918 kr
Beviljat ESF-stöd
11 775 593 kr
Kontaktperson
Nicholas Singleton
E-post
nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

Sammanfattning

Bakgrunden till HälsoGReppet är en sedan 2010 stigande sjukskrivningsnivå inom kvinnodominerade verksamheter i Göteborgsregionens medlemskommuner. Till grund för denna analys ligger den sedan flera år tillbaka sammanställda rapporten Nyckeltal personalhälsa där GR-kommunernas statistik för ohälsa finns presenterad. Utmaningarna är många och de är gemensamma för hela Göteborgsregionen. Behoven och utvecklingsområden för att förbättra ohälsotalen och förebygga ökade ohälsotal är flera. Några av de som identifierats av personalchefsnätverket i GRs medlemskommuner är okunskap kring det hälsofrämjande arbetet, samverkan/brist på samverkan mellan involverade parter omkring rehabiliteringsprocesser samt kunskap och kännedom om hur anställda kan påverka sin egen hälsa och arbetsmiljö.

Göteborgsregionens kranskommuner vill med detta projekt ta ett samlat grepp för att minska sjukfrånvaron orsakad av psykisk ohälsa bland kommunalt anställda inom framförallt kvinnodominerade verksamheter. Detta gör vi genom att tillsammans fokusera på insatser som ska bidra till en förändring och göra skillnad på organisatorisk och individuell nivå. Projektet gör vi gemensamt för att få en bättre effekt, för bättre samordning och samnyttjande och för att lära av varandra.

Det övergripande målet med projektet HälsoGReppet är, att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.
Delmål 1: Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell
Delmål 2: Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen
Delmål 3: Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
Delmål 4: Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Det handlar om att få en ökad kunskap kring lokala orsaksfaktorer och utveckla det mångåriga arbete som vi genomfört kring nyckeltal personalhälsa. Vi ser också att en ökad samverkan på strategisk och operativ nivå mellan de parter som är involverade i sjukskrivningsprocessen måste förbättras, vilket är ett av delmålen i projektet. Den utbredda psykiska ohälsan i kvinnodominerade verksamheter har många olika bottnar, i projektet fokuserar vi på att utveckla kommunens chefer så att de är rustade att leda en hälsosam och hälsofrämjande organisation, så att utvecklingen av antalet sjukskrivna kan bromsas. Vi kommer även att öka kompetensen hos kommunernas anställda kring begreppet hälsa och hur anställda kan arbeta förebyggande med sin egen hälsa.

I projektet ingår Göteborgsregionens kranskommuner som samverkansparter och Göteborgs stad, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen deltar som samarbetsparter.

Tillsammans tar vi det gemensamma HälsoGRreppet!