Logotyp på utskrifter

Förstudie ESI support GU

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00900
Projektägare
Göteborgs universitet
Projektnummer
2015/00937
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2015-02-01-2015-07-31
Total projektbudget
2 684 245 kr
Beviljat ESF-stöd
2 214 926 kr
Kontaktperson
Lillemor Dahlgren
E-post
lillemor.dahlgren@genus.gu.se

Sammanfattning

Göteborgs universitet ska, i dialog med ESF-rådet, utarbeta och överlämna (senast 2015-07-30 ) en förstudie med följande innehåll:
• Behovsanalys som beskriver hur en supportstruktur bör vara dimensionerad och organise-rad för att fullfölja de krav som ställs såväl på ESF som myndighet som på projekten vad gäller jämställdhet, tillgänglighet, antidiskriminering och hållbar utveckling.
• Ett förslag på handlingsplan för planerade aktiviteter och mål. Handlingsplanen ska utgå ifrån behovsanalysen och beskriva de aktiviteter som ska genomföras. Den ska även inne-hålla delmål/milstolpar som visar hur långt arbetet fortskridit samt förväntade resultat av arbetet. Formulerade mål ska beskriva hur supportstrukturens arbete bidrar till Socialfon-dens mål, inklusive jämställdhetsmål samt mål för övriga horisontella principer.
• Förslag på samverkansgrupper/referensgrupper för samtliga horisontella principer.
• Förslag på transnationellt arbete som har bäring på lärande, de horisontella principerna samt för social innovation
Därutöver ska Göteborgs universitet i begränsad form under förstudietiden:
• Erbjuda ett begränsat stöd till ESF-rådet när det gäller underlag för utlysningar för jäm-ställdhet och tillgänglighet samt andra insatser kring de horisontella principerna.
• Erbjuda ett begränsat stöd i form av helpdesk och telefonsupport till projekt.