Logotyp på utskrifter

Förstudie ESI support GU

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00900
Projektägare
Göteborgs universitet
Projektnummer
2015/00937
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2015-02-01-2015-07-31
Total projektbudget
2 684 245 kr
Beviljat ESF-stöd
2 214 926 kr
Kontaktperson
Lillemor Dahlgren
E-post
lillemor.dahlgren@genus.gu.se

Sammanfattning

Göteborgs universitet ska, i dialog med ESF-rådet, utarbeta och överlämna (senast 2015-07-30 ) en förstudie med följande innehåll: • Behovsanalys som beskriver hur en supportstruktur bör vara dimensionerad och organise-rad för att fullfölja de krav som ställs såväl på ESF som myndighet som på projekten vad gäller jämställdhet, tillgänglighet, antidiskriminering och hållbar utveckling. • Ett förslag på handlingsplan för planerade aktiviteter och mål. Handlingsplanen ska utgå ifrån behovsanalysen och beskriva de aktiviteter som ska genomföras. Den ska även inne-hålla delmål/milstolpar som visar hur långt arbetet fortskridit samt förväntade resultat av arbetet. Formulerade mål ska beskriva hur supportstrukturens arbete bidrar till Socialfondens mål, inklusive jämställdhetsmål samt mål för övriga horisontella principer. • Förslag på samverkansgrupper/referensgrupper för samtliga horisontella principer. • Förslag på transnationellt arbete som har bäring på lärande, de horisontella principerna samt för social innovation Därutöver ska Göteborgs universitet i begränsad form under förstudietiden: • Erbjuda ett begränsat stöd till ESF-rådet när det gäller underlag för utlysningar för jämställdhet och tillgänglighet samt andra insatser kring de horisontella principerna. • Erbjuda ett begränsat stöd i form av helpdesk och telefonsupport till projekt.