Logotyp på utskrifter

EKO i Kalmar län

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00977
Projektägare
Regionförbundet i Kalmar län
Projektnummer
2016/00175
Planerat antal deltagare
1000
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-30
Total projektbudget
14 575 421 kr
Beviljat ESF-stöd
6 850 448 kr
Kontaktperson
Matilda Svensson
E-post
msn@rfkl.se

Sammanfattning

EKO- Etablering och Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län Kalmar län står inför stora demografiska utmaningar där utlandsfödda är en viktig resurs. Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Genom samverkan kan vi gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda, och där med väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. För att uppnå detta krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling. De övergripande projektmålen är: • Att öka samverkan för att utbyta erfarenhet och kompetens inom områdena hälsa, sysselsättning och skola • Att få ett kommunövergripande arbete kring integration med ett inkluderat jämställdhetsperspektiv Projekt mål och syfte: Ökad kompetens hos personal inom offentlig och ideell sektor för att underlätta och stödja nyanländas etablering i länet. Projektet kommer att ha ca 1000 unika deltagare under 3 år. Projektets aktiviteter Kompetensutvecklingen kommer att bestå av flera delar; uppstart och avslutningskonferens, grundutbildning, fördjupningsutbildning och processledd strategiskt arbete på hemmaplan för kommunerna. Exempel på yrkesgrupper i kommunerna är lärare och skolledare, socialsekreterare, bibliotekspersonal, elevhälsoteam, fritidsledare, arbetsmarknads- och näringslivshandläggare, fritidsledare med flera. I aktiviteterna kommer också övriga aktörer såsom Arbetsförmedlingen, migrationsverket, försäkringskassan samt ideell sektor såsom studieförbund, trossamfund, idrottsorganisationer m.m. att erbjudas deltagande. [Uppdatering 22 april 2016: avgifter strukna från projektförslaget.]