Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Den visa organisationen

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00478
Projektägare
SDF Norra Hisingen
Projektnummer
2015/00881
Planerat antal deltagare
630
Projektperiod
2016-03-01-2019-02-28
Total projektbudget
13 637 109 kr
Beviljat ESF-stöd
10 225 304 kr
Kontaktperson
Rüddi Porsgaard
E-post
ruddi.porsgaard@norrahisingen.goteborg.se

Sammanfattning

Sammanfattning
”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på individuell och organisatorisk nivå. Vi ser ett behov av en bred lösning inom verksamhetens ramar. Vi vill påbörja en process för att skapa "den visa organisationen", som kan beskrivas som en lärande organisation inkluderande en etisk aspekt med strukturer som stöttar alla anställda att integrera lärande för att utveckla handlingsklokhet i praxis. Vi behöver se över arbetsorganisering och genuskonstruktion, stärka professionalismen samt förmågan att samverka tvärprofessionellt. Vi ser ett behov inom organisationen av ett ledarskap som utvecklar både verksamhet och personal för att hantera en komplex och föränderlig arbetssituation med höga krav på effektivitet och ökad livskvalitet för de boende.

För att uppnå resultatet behöver vi renodla ledarskapet, utveckla och konceptualisera den kompetens som stöttar ”den visa organisationen”. Det är en organisation som kännetecknas av att producera kompetens och innovation, och samtidigt tar ett etiskt ansvar för sin påverkan på alla som berörs av organisationen. Anställda inom organisationen utvecklas till experter på handlingsklokhet, ett tydligt stöd från ledare och strukturer. Inom verksamheten utvecklas ett hållbarhetsperspektiv, lojalitet till uppdraget och yrkesstolthet. Effekten blir en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats, samt ett värdigt liv, med rätt till integritet och inflytande för de boende.

Projektet riktar sig primärt till Särskilt boende med ca 400 medarbetare och inkluderar samtliga ledare inom organisationen äldreomsorg Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Det inkluder även viss personal på strategisk nivå. Tillvägagångssättet kommer att inkludera lärprocesser för ledare och medarbetare, arbetsorganisering, lärande utvärdering, kunskapsutbyte med samverkanspartners. Vi vill samla lärande från tidigare projekt och forskning, där ”vad” som behövs pekar i samma riktning; verksamhetsanpassad kompetens, fler roller, delegering och inflytande, stöd från ledare och stödjande strukturer. Under projektets skapar vi kunskapsallianser med forskning och samverkan med nationella och transnationella aktörer. Detta projekt kan möjliggöra att den praktiska kunskapen, utvärderas, mäts och dokumenteras. Utvärdering och mätning skall svara på vilken effekt projektet har på kompetensförsörjning och hälsa, möjliggöra spridning samt ge underlag för ytterligare forskning.