Logotyp på utskrifter

Co-Active

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00471
Projektägare
Urkraft Service AB
Projektnummer
2015/00651
Planerat antal deltagare
140
Projektperiod
2016-02-01-2018-12-31
Total projektbudget
25 157 366 kr
Beviljat ESF-stöd
11 733 604 kr
Kontaktperson
Therese Lundgren
E-post
therese@urkraft.se

Sammanfattning

Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper som står allra längst borta från arbetsmarknaden kommer att bli en allt större andel av de arbetslösa. Dit hör de som har en funktionsnedsättning, är över 55 år, har låg utbildning eller inte är födda i Europa. 2018 väntas de utgöra 80 procent av de arbetslösa enligt en ny prognos från arbetsförmedlingen.

Med detta projekt ska vi utveckla, samordna och överföra arbetsmetoder för arbetslivsintegration på två orter i Västerbotten - Skellefteå och Norsjö.

I Co-Active ska vi vidareutveckla behovsområden vi identifierat från rapporter och utredningar från Finsam, Regionala och lokala utvecklingsplaner och myndigheterna som ansvarar för målgrupperna. Målgrupperna i projektet är sjukskrivna, arbetslösa samt personer i behov av språkpraktik i åldrarna 18-64 år.

I projektet ska vi definiera och utveckla arbetsmetoder för hur individernas möjligheter till egenförsörjning kan förbättras, utifrån hennes/hans individuella förutsättningar. En lyckad arbetslivsintegration bör byggas på inflytande, helhetssyn, tid, och kontinuitet oavsett om du är arbetslös, sjukskriven eller nyanländ i behov av språkpraktik. Varje insats är unik och ska behovsanpassas till varje individ vilket innebär att tiden som deltagarna deltar i projektets aktiviteter kan variera.

I projektet vill vi samla aktörer från den sociala ekonomin tillsammans med offentlig sektor, primärvården samt det regionala näringslivet.

I projekt Co-Active vill vi:
Utveckla och hitta nya former för flödeseffektivitet mellan medicinsk rehabilitering och arbetslivsrehabilitering och bygga vidare på den redan etablerade samverkan som finns mellan många rehabaktörer inom offentlig och ideell sektor samt det regionala näringslivet.

Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom riktade utbildningsinsatser till deltagare och näringslivet.

Aktivera näringslivet och skapa möjligheter till fler arbetsplatser för målgruppen genom att påverka attityder, identifiera nya arbetsuppgifter, arbetsplatser för språkpraktik samt stödja utvecklingen av nya sociala företag.

Ge personer i behov av arbetslivsintegration en möjlighet att aktivt påverka sin väg tillbaka till arbete genom inflytande och kontinuitet.

Utvärderingsrapport:

Co-Active 2015/00651