Logotyp på utskrifter

CityAkademin 2017-2020

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00537
Projektägare
Malmö Citysamverkan Service AB
Projektnummer
2016/00690
Planerat antal deltagare
220
Projektperiod
2017-04-01-2020-03-31
Total projektbudget
10 451 819 kr
Beviljat ESF-stöd
7 823 910 kr
Kontaktperson
Pia Sandin
E-post
pia.sandin@malmocity.se

Sammanfattning

Omvärlden håller på att förändras och för handeln är detta extra tydligt. Denna bransch genomgår en strukturomvandling både vad gäller köpmönster och konsumtionsvanor. E-handeln ökar, disponibel inkomst läggs på mer mat/dryck/upplevelser och mindre på sällanköpsvaror, konsumenter är mer pålästa kring varors ursprung. Strukturomvandlingen innebär att företagen måste öka sin kompetens kring dessa frågor, där digitaliseringen och behov av omnichannel är en av de största utmaningarna. En annan utmaning är också behovet av nytänk inom handel - hur kan man diversifiera sin verksamhet för att förhålla sig till nya konsumtionsvanor? Behovet av innovation är stort.
Förutom att Malmös befolkning representerar en stor mångfald så ökar också turismen till staden. För att främja integration inom staden och bemötande av såväl boende som tillresta så ställs högre krav på bl.a. butiksanställda att kunna ta emot alla målgrupper och mycket skilda kulturer. Handel, restaurang och café är branscher som skapar många arbetstillfällen och som är en viktig instegsmöjlighet för många unga och lågutbildade. Branscherna lider av en generellt låg kompetens bland sina anställda och en brist på stolthet över sitt yrke. Småföretagarna har små resurser att både utveckla sina medarbetare och sina företag och detta har som konsekvens att utvecklingen går mycket långsamt, medan resten av världen snurrar allt fortare.
Frågor om mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet ligger generellt långt ner på prioriteringsordningen och medvetenheten är låg gällande dessa frågors påverkan på det egna företagets möjligheter till långsiktig utveckling. Verksamheterna behöver få verktyg för att förstå mångfalden av olika målgrupper samt analysera olika tillgänglighetsaspekter och hur de som företag kan anpassa sig och vidareutveckla sin verksamhet utifrån dessa nya kunskaper. Det är viktigt att säkerställa att denna kunskap och utveckling omfattar såväl företag som anställda för att stärka både verksamheter samt individers möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling.
Projektet är tänkt att bland annat bygga vidare på det nya arbetssätt som vi etablerat under 2015-2016, baserat dels på en omfattande undersökning som gjordes 2014 och dels erfarenheter från tidigare EFS-projekt där vi påbörjade ett områdestänk. Vårt nya arbetssätt har visat på positiva effekter och vi ser nu stor potential i att göra skillnad för näringsidkarna, deras verksamheter och deras anställda genom att kunna komplettera vårt nya gemensamma arbetssätt med kompetenshöjande insatser. Vidare har både vi och våra medlemmar nya erfarenheter av projektet "Butikstalanger" som är ett exempel av fler som kan användas som en praktisk utgångspunkt när vi fördjupar oss i mångfaldsfrågor. Det internationella nätverk som vi har redan idag kommer att vara viktigt när vi inom projektet vidareutvecklar dessa kontakter för erfarenhetsutbyte, omvärldskunskaper, utbildningsinsatser och analyser kring olika metoder.
De regionala utmaningarna "låg produktivitet och låga utbildningsnivåer" känns som sagt igen även i Malmös stadskärna, vilket beskrivits ovan. Projektet ämnar ta itu med dessa utmaningar och består av tre delar:
1. Analys, samt genomförande av kompetensförstärkningsplan för företag, individ, geografiskt område.
2. Gemensamma seminarier i syfte att öka kompetens för projektdeltagare samt skapa nya samverkansformer mellan olika discipliner och organisationer och ge möjlighet att stärka innovativa idéer.
3. Analys och genomförande av kompetensstärkande insatser med transnationellt perspektiv för Malmö Citysamverkan.
Genom projektet förväntar vi oss effekter såsom bibehållen/ökad sysselsättning, bibehållen/ökad tillväxt och ett hållbart arbetsliv. De anställda ska uppleva att de fått ökad kompetens, en starkare ställning på arbetsmarknaden, ökad insikt i mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor samt ökad förändringsberedskap. Företagen ska ha fått stärkt konkurrenskraft och ökade möjligheter till en långsiktig kompetensförsörjning och hållbar arbetsorganisation genom stärkt förmåga och kompetens gällande mångfald som en strategisk utvecklingsfaktor och hur denna kan omsättas till praktiska insatser. Företagen ska också ha inspirerats till att hitta nya samverkansformer och ett nytänk kring innovationer samt utökat sina kunskaper om digitaliseringen. Malmö Citysamverkan som organisation ska genom projektet bättre kunna verka som en resurs för företagen kring innovation och nya samarbeten, även ur ett mångfalds-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.
Projektet ämnar stödja 73 mindre och medelstora företag med tillsammans 425 anställda, 162 män och 263 kvinnor med analys och kompetenshöjande insatser.