Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Byggchansen

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00486
Projektägare
Nyköpings kommun
Projektnummer
2017/00079
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2017-11-01-2020-02-29
Total projektbudget
15 655 341 kr
Beviljat ESF-stöd
7 352 822 kr
Kontaktperson
Rosmarie Gärdin
E-post
rosmarie.gardin@nykoping.se

Sammanfattning

I det här projektet ska nyanlända och långtidsarbetslösa få en chans att visa vad de kan och vill på en praktikarbetsplats inom bygg. Det är ett gemensamt projekt för Sörmland och Östergötland och involverar kommuner, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och arbetsgivare inom byggbranschen.

Projektet kommer att genomföras med totalt 150 deltagare i Nyköping, Norrköping och Linköping. Nyköpings kommun är projektägare. Projektet ska hitta en tydlig samverkan och hållbara metoder som underlättar för arbetsgivarna att ta emot personer ut målgrupperna på praktik eller i anställning, även efter att projektet har avslutats. Sociala krav i upphandling tillsammans med branschens skriande behov av ny arbetskraft ses som starka incitament för företagens engagemang. På så sätt kan projektet bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete samtidigt som regionens byggbransch säkrar sin kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

Byggsektorn är traditionellt mansdominerad. I flera yrken inom branschen är andelen yrkesverksamma kvinnor bara ca 1 procent och även andelen utrikesfödda är låg. För att säkra rekryteringsbasen inom byggsektorn behöver branschen arbeta för att starkt förbättra mångfalden inom sektorn. En särskild utmaning i detta är branschens så kallade ”machokultur” som kännetecknas av en grabbig jargong, grovt språk med könsord och nedsättande kommentarer som inte finns eller är i minoritet på arbetsplatsen.

Deltagarna får en introduktion på 4 veckor med t ex grundläggande branschkunskap, fackspråk, arbetsplatskultur, säkerhet, arbetsmiljö, studiebesök, besök av goda förebilder. Efter introduktionen går de ut på 2,5 månaders praktik med handledare på byggföretag. För att det ska fungera kommer handledarna att coachas/utbildas och få kontinuerlig stöttning av projektpersonal med byggerfarenhet. Projektpersonalens roll är att så långt som möjligt underlätta för handledaren och företaget, som ofta tycker det tar för mycket tid att ha personer på praktik och att det blir mycket extrahantering runt ett åtagande.

Projektets syfte är att de män och kvinnor som fullföljer deltagande ska ha fått en merit som lett till anställning eller studier alternativt att de kommit närmare arbetsmarknaden. Deltagarna kommer att följas upp i en utvärderingsintervju i samband med att de slutar i projektet. Företagens möjligheter att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden ska stärkas och en bättre samverkan mellan relevanta aktörer ska ha kommit till stånd. En tydlig modell för samverkan och arbetsmetoder för kompetensförsörjning, kopplat till personer långt från arbetsmarknaden och sociala krav i upphandling, ska ha utvecklats, dokumenterats och spridits.