Logotyp på utskrifter

Företagshälsovård - Hållbart arbetsliv

I fjol var över en halv miljon personer förtidspensionerade och 200 000 sjukskrivna. Färre sjukskrivningar gynnar arbetsliv, samhälle, företag och individer. I projektet Företagshälsovård - Hållbart arbetsliv får verksamheten möjlighet att minska ohälsan genom hälsofrämjande insatser.

 

 Projektet Företagshälsovård

Projektet Företagshälsovård - Hållbart arbetsliv vill integrera hälsoarbetet i hela organisationen (Foto: www.photo-libre.fr)

 

– Företagshälsovården bör stärka sin roll för att minska ohälsa, främja hälsa och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi såg att denna utlysning skapade de möjligheterna, säger Ylva Nordling.

 

Hon är projektledare för FHV - Hållbart arbetsliv, ett projekt som arbetar på flera nivåer: med tio företagshälsovårdsorganisationer där personalen erbjuds kompetensutveckling för att arbeta bättre med hälsofrämjande insatser i kundföretagen. Den andra delen är ett tjugotal kundföretag som får ökad kunskap om hur olika beslut påverkar arbetsmiljön så att sjukfrånvaron minimeras. Ledare ska även erbjudas kunskap och redskap för att förebygga ohälsa.

 

– Projektet handlar om att inte enbart fokusera på vad som är fel i arbetsmiljön utan även att stärka det som fungerar. Att skapa verktyg för ledare att jobba med medarbetarnas delaktighet på arbetsplatsen, lära sig upptäcka tidiga signaler på stress och att erbjuda anställda konkreta råd vid skiftarbete och i livsstilsfrågor är några exempel, säger Ylva Nordling.

Flera delprojekt

Kunderna finns inom branscher som media, it, kemisk industri och offentlig sektor. Varje företagshälsa utgör med respektive kundföretag ett delprojekt i FHV- Hållbart arbetsliv. Tillsammans sätter de upp målen.

 

– Det är ett komplext projekt som genomförs på flera nivåer. Tanken är att delprojekten får chans att pröva sina hälsofrämjande idéer och komma in i kundföretagen tidigare, säger Ylva Nordling.

 

Det handlar mycket om att vitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kundföretagen och föra upp riskfrågor, psykosociala frågor och ledarskapets påverkan på dagordningen.

 

Men projektet syftar även till att kompetensutveckla de anställda inom företagshälsovården. En ökad samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården är en av utmaningarna. En annan viktig del handlar om att lära ut hur de kan argumentera gentemot kundföretagen.

 

– Företagen måste se de ekonomiska incitamenten att börja jobba med arbetsmiljöfrågor i ett tidigare skede, säger Ylva Nordling.

 

Projektledarna möts en gång i månaden för metod- och erfarenhetsutbyte.

Ambitionen – att förflytta ett perspektiv

Enkäter har skickats ut till nyckelpersoner både inom kundorganisationerna och inom företagsvårdsföretagen, men jämförande siffror finns inte ännu. Ylva Nordling menar att ambitionen är att förflytta perspektiv, och då måste både företagshälsovården och kundföretagen inse att arbetet är långsiktigt.

 

– Jag ser det som att vi kraftsamlar i frågorna under projekttiden men kanske inte ser alla effekter förrän om fyra år. Vi får inte tappa fokus, frågorna måste integreras i organisationerna och våra erfarenheter måste synas i det dagliga arbetet, avslutar hon. 

Läs mer

Projektbanken