Logotyp på utskrifter

Zebraprojektet

Med bättre kunskaper och intresse för mångfald och likabehandling ökar kreativiteten. Det leder till bättre program och når ut bättre till hela publiken. Det är bakgrunden till Zebraprojektet i radio och tv.

 Aktiviteter i Zebraprojektet

Bildtext: Zebraprojektet vill öka kompetensen om likabehandling i radio och teve. I slutändan kan detta leda till ett bättre utbud.

 

– För snart tre år sedan gjorde Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms Universitet en enkätundersökning bland de anställda om mångfald och diskriminering. En tredjedel svarade att de hade upplevt att någon på deras arbetsplats hade blivit diskriminerad under de senaste åren, säger Zebraprojektets projektledare Lillemor Engholm Guy. Diskrimineringen förekom i olika hög grad, framförallt upplevde de anställda köns- och åldersdiskriminering.

 

Resultatet blev startskottet för ESF- projektet Zebra. I de gigantiska mediehusen vid Karlavägens slut i Stockholm jobbar ungefär 2 800 personer.

 

– Mångfald är ett viktigt begrepp i de aktiviteter vi ordnar i projektet. Det handlar om att inte enbart stirra sig blind på ytan utan att även se individen under ytan: hennes kompetens, drömmar, mål och ambitioner, säger Lillemor.

Egna värderingar och yrkesroll

Projektet satsar mycket på cheferna och arbetsledarna. På fyradagarskurser arbetar de med egna värderingar men också med yrkesrollen kopplat till public serviceuppdraget. De får sen i uppdrag att leda arbetet vidare med sin personal.

 

I februari lanserades en webbkurs om diskrimineringslagen och om värderingar, vilken alla anställda har tillgång till.

 

Projektet har även speciella veckor då de fokuserar på mångfald genom föreläsningar och halvdagsworkshops. På dessa föreläsningar och workshops ska helst alla anställda, från journalister till administratörer och tekniker, både fast anställda och vikarier, delta. Målet är att ca 1 650 personer, ska ha varit med på en aktivitet. Deltagandet har dock varit lägre än vad Lillemor förväntade sig.

 

– Vi har kommit halvvägs i genomförandeperioden men enbart nått ca 36 % så nu måste vi hämta in resten fram till och med december. Jag tror inte att det handlar om brist på intresse, snarare att det är ett högt arbetstryck på programbolagen.

 

I början av 2012 ska de göra en uppföljande mätning, men bolagens egna arbetsklimatmätningar har visat att vissa avdelningar har blivit bättre och andra inte.

 

– Det ska bli spännande att se om det har skett en förbättring, det kan ju även vara så att folk har blivit kunnigare och därmed ser problemen tydligare än förr, säger Lillemor.

Mångfald nyckelord

Sedan finns det ju effekter som är svårare att mäta. Lillemor tycker att det pratas mer om mångfald, att det ligger högre på agendan nu, framförallt när det kommer till rekryteringsfrågor. Begreppet mångfald har till exempel inom SR blivit ett nyckelord för arbetsklimatarbetet 2011. Vidare diskuteras hur man ska få ut kunskaper i hela företagen då projektet bara är för Stockholmspersonal, men SR och SVT finns i hela landet.

 

– Effekterna kommer förhoppningsvis även att märkas än mer i programutbudet. Den processen kan gå långsammare eftersom man inte kan gå in med externa pengar och styra i programmen utan förändringen blir en konsekvens av kompetensutveckling av personalen.

Läs mer

om projektet i vår projektbank