Logotyp på utskrifter

Världen i Västerbotten

Projektet "Världen i Västerbotten" ingår i en strategisk satsning från Länsbiblioteket i Västerbotten för att undersöka hur biblioteken kan utveckla sin roll som en kraft för integration.

 

Åtgärd: Dialog
Särskild prioritering: Interkulturella dialogmöten
Målgrupp: Synnerliga ömmande omständigheter/humanitära skäl
Projektägare: Länsbiblioteket i Västerbotten
Kontaktperson: Dan-Ove Willman
E-post: dan-ove.willman@vll.se
Telefon: 090-785 45 89
Beviljat stöd: 697 566 kr
Total budget: 930 088 kr
Projektperiod: 2009-04-01 till 2010-03-31
Geografiskt område: Västerbottens län

Sammanfattning

Projektet "Världen i Västerbotten" ingår i en strategisk satsning från Länsbiblioteket i Västerbotten för att undersöka hur biblioteken kan utveckla sin roll som en kraft för integration. Det handlar om hur servicen till invandrare kan förbättras men framförallt hur biblioteken kan bidra till kulturöverskridande möten och öppna rum för dialog och kunskapsutbyte mellan människor med olika bakgrunder. Målgruppen avgränsas till ungdomar mellan 15 och 25 år.

 

Projektet vill främja invandrarungdomars delaktighet i det svenska kulturlivet och synliggöra för svenska ungdomar de möjligheter som det nya mångkulturella samhället erbjuder. Projektet vill också utveckla bibliotekens roll i integrationsprocesserna, framförallt i små kommuner, och syftar därför till att utveckla nätverk mellan bibliotek, studieförbund och andra aktörer på kulturområdet.

 

Under projektperioden genomförs workshops där man arbetar med olika konstarter för att ge uttryck för sig själv och sin historia. På ett större kulturläger arbetar en grupp på 50 ungdomar med olika konstnärliga uttryck, men deltar också i dialogseminarier kring olika relevanta värdegrundsfrågor, som till exempel religionens betydelse eller synen på könsroller.

 

Med hjälp föreläsningsturnéer och dialogmöten runt om i de deltagande kommunerna vidgas kontaktytan kring projektet och lokala grupper etableras som kan finnas kvar efter projekttidens slut med hjälp av biblioteken och de lokala studieförbunden. Ledare för sådana grupper kommer att erbjudas utbildning inom projektet. Eftersom projektet så starkt betonar mötet och utbytet ska samtliga aktiviteter rekrytera både pojkar och flickor, invandrare och svenskfödda samt umeåbor och inlandsungdomar i ungefär lika omfattning.

 

Målet är att göra invandrarungdomarna synliga som individer, med unika historier och unika mål, som kan ge värdefulla bidrag till det svenska samhället. De svenska ungdomarna får i motsvarande grad en större förståelse för invandrarnas bakgrund och för migrationens positiva möjligheter. Världen i Västerbotten vill skapa mötesplatser och nätverk för att använda kulturen som ett redskap för integration och ömsesidig förståelse.

 

Tanken att utveckla de lokala bibliotekens roll i det lokala integrationsarbetet och nyttja bibliotekens allmänkulturella kompetens och sociala goodwill för att skapa arenor för interkulturell dialog är nyskapande och öppnar nya möjligheter då biblioteken, trots att de är betydelsefulla och uppskattade offentliga rum, hittills spelat en blygsam roll i arbetet för tolerans och ömsesidig förståelse.

Summary

The project “The World in County Västerbotten” is part of a strategy to explore the role of the public library in the integration process. The goal of the project is partly to improve the service to immigrants, partly to find a way for the public library to provide meeting places and a forum for a dialogue across cultural borders. The project is aimed at young people aged 15 to 25.

 

The aim of the project is to encourage the involvement of young immigrants in Swedish cultural life, and also to show young Swedes the opportunities and advantages of a multicultural society. The project also aims to develop the role of the public library in the integration process, mainly in smaller municipalities, and to create networks between libraries, local associations and other operators in the cultural field.

 

During the project workshops will be arranged, where young people can develop different ways to express themselves and their history through art. A “cultural camp” will gather around 50 participants, who will work with literature, art, film, theatre etc, but also discuss questions of values and opinions, such as gender issues and religion.

 

A series of lectures and seminars will enhance the contacts in the communities, and local groups and associations will continue the work after the project has come to an end. The project will also offer training for leaders of these groups. Since the project strongly emphasizes encounters and exchange of opinions the groups will gather both sexes, immigrants as well as Swedish-born and a mix of young people from the city as well as the countryside.

 

The goal is to make young immigrants visible as unique individuals, who can contribute to the Swedish society in a valuable way. The Swedish-born young people will achieve a better understanding of the background of the immigrants and of the possibilities that migration bring. “The World in County Västerbotten” wants to create meeting places and networks that will use culture as a tool to facilitate integration and mutual understanding.

 

The libraries, though appreciated and important meeting places in the community, have so far played a minor role in the work for tolerance and integration. The idea of developing the library involvement in the local integration process, and to use the existing cultural competence and social goodwill to create arenas for intercultural dialogue, is innovative and opens new possibilities for the libraries.

Medfinansiärer/Co-financers

  • Länsbiblioteket i Västerbotten
  • Statens kulturråd
  • Västerbottens läns landsting