Logotyp på utskrifter

UP AROS Integration

Detta är ett spridnings- och påverkansprojekt som ska sprida information om EU:s grundprinciper samt utveckla och förstärka det positiva samarbetet som skett i UP AROS ASYL

 

Åtgärd: Samverkan
Särskild prioritering: Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande
Målgrupp: Synnerliga ömmande omständigheter/humanitära skäl, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare
Projektägare: Uppsala Läns Landsting
Kontaktperson: Birgitta Fries
E-post: birgittafries@yahoo.se
Telefon: 070-2531184
Beviljat stöd: 1 264 654 kr
Total budget: 1 688 569 kr
Projektperiod: 2009-05-01 till 2009-12-31
Geografiskt område: Uppsala län

Sammanfattning

Mottagandet av tredjelandsmedborgare har hittills präglats av ett omhändertagande snarare än ett mottagande byggt på ett empowerment-perspektiv. Resultatet av UP AROS arbete har visat att integrationsprocessen präglas starkt av det bemötande en individ får vid ankomsten till ett nytt land.  

Ett respektfullt och värdigt bemötande underlättar omställningen. UP AROS hävdar att ”en sammanhållen process, att tänka integration från dag ett” tillför individen nya resurser som kan underlätta hanteringen av den nya situationen. Ur ett samhällsperspektiv underlättas integration av tredjelandsmedborgare avsevärt om introduktionen till det nya samhället kan ske vid den faktiska ankomsten till landet snarare än vid den teoretiska gräns som dras vid permanent uppehållstillstånd, som kan ske många år efter den faktiska ankomsten.

 

Detta är ett spridnings- och påverkansprojekt som ska sprida information om EU:s grundprinciper samt utveckla och förstärka det positiva samarbetet som skett i UP AROS ASYL. På så sätt förverkligas de visioner som blev resultatet av UP AROS ASYL d.v.s. att kunna påverka de struktur- och systemfel som råder i integrationen av tredjelandsmedborgare.

 

Målgruppen för spridningsinsatserna är beslutsfattare och personal inom Kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, Migrationsverket, frivilligorganisationer och näringslivets organisationer. Anställda inom samverkanspartnerna och tredjelandsmedborgare kommer att vara engagerade i fokusgrupper, på seminarier, arbetsplatsdialoger och konferenser. Fokusgrupperna kommer att arbeta med frågor rörande arbete i partnerskap, hälsa samt utbildning/arbete och empowerment-verktyg (DET).

 

Fokusgrupperna har till uppgift att analysera, värdera och sammanställa resultat och erfarenheter av det arbete som genomförts i UP AROS ASYL. Konkreta insatser som kan genomföras under projekttiden ska planeras. Resultatet ska utgöra underlag till produktblad och presentationsmaterial som kan presenteras på konferenser, seminarier, föreläsningar och i arbetsplatsdialoger; samt på vår samverkansplattform och vår hemsida.

 

Projektets mål är

 • att fördjupa partnerskapsarbetet och kunskapen om EU:s grundprinciper
 • att framställa produktblad för respektive fokusgrupps verksamhet
 • att arrangera och genomföra tre konferenser för målgruppen
 • att arrangera och genomföra seminarier och arbetsplatsdialoger inom de olika fokusområdena
 • att påverka struktur – och systemfel
 • att lägga grunden för ett fortsatt integrationsarbete

 

UP AROS ASYL hade varken de ekonomiska resurserna eller tiden för ett omfattande spridningsarbete. Många av de bärande tankarna i UP AROS ASYL börjar vinna gehör men fortfarande behövs spridningsinsatser för att hitta vägen från vision till förverkligande. Arbetet i UP AROS ASYL har bidragit till vissa strukturförändringar men inte i önskvärd utsträckning.

 

Önskan är att driva ett strategiskt påverkansarbete grundat på erfarenheterna. Förhoppningen är att genom detta spridnings- och påverkansprojekt kunna influera beslutsfattare på såväl nationell som europeisk nivå. I partnerskapet ingår många organisationer vilket ger goda förutsättningar för att kunna nå ut brett.

Summary

The reception of third-country citizens this far has been conducted from a “care taking” perspective rather than a receivership based on empowering the individual. The results of UP AROS ASYL’s work reveals that the integration process is strongly influenced by how the individual is received upon arrival in the new country. 

 

A respectful and dignified reception eases the transformation process for the individual. UP AROS ASYL asserts that “An ongoing process; to think about integration from day one” grants the individual further resources that may facilitate the individual when handling hers or his new situation. From a societal perspective the integration of third-country citizens is greatly enhanced if the introduction into the new society can start upon the actual arrival in the new country, rather than at the theoretical border as defined by PUT, which may happen many years after the actual arrival.

 

Through this proliferation and lobbying project the information about the EU Principles will be spread and the positive partnership experienced in UP AROS ASYL will be developed and strengthened. In this way realize the visions that were the result of UP AROS ASYL will be realized; that is, to influence the structure- and system failures currently present in the process of integrating third-country citizens.

 

Target groups for the proliferation work will be decision makers and staff within local and regional authorities, Arbetsförmedlingen (Office of Employment), Länsstyrelser, Department of Immigration, volunteer organizations, and various network organizations of the business community. Members of UP AROS Integration as well as third-country citizens will be engaged in focal groups, at seminars, in workplace-dialogs, and at conferences. The focal groups will work with issues regarding working in partnership, health, education/employment and empowerment tools (DET).

 

The work of the focal groups will be to analyze, value and compile the results and experiences of the work that has been done in UP AROS ASYL. They will plan for concrete actions that can be taken during the project period. The results will form the foundation for Work Sheets and presentation material that can be used for presentations at conferences, seminars, lectures, and in workplace-dialogs; as well as on our Interaction Platform and our web page.

 

The primary goals of the project are:

 • to further the partnership work and knowledge about the EU principles
 • to produce work sheets for each respective focal group 
 • to arrange and deliver three conferences for the target groups
 • to arrange and deliver seminars and workplace-dialogs within the various focal areas
 • to influence structure- and system failures within the integration process
 • to lay the foundations for further work on integration.

 

UP AROS ASYL did neither have the financial means available nor the time for an encompassing proliferation work. Many of the concluding thoughts of UP AROS ASYL are starting to gain traction but further work of proliferation is needed to find the path from vision to reality. The work of UP AROS ASYL has influenced some structural changes but not as much as was desired.

 

It would be desirable to lead a strategic lobbying work based on the experiences. The aspiration is to influence decision makers at both National and European levels through this proliferation and influence project. UP AROS ASYL spans over several organizations which greatly enhances its ability to spread its work widely.

Samarbetspartner/Cooperation partners

 • Landstinget i Uppsala län
 • Landstinget i Västmanland
 • Migrationsverket Uppsala
 • Uppsala Kommun
 • Röda Korset Uppsala
 • Länsstyrelsen Uppsala län
 • NybyVision
 • Kunskapsbolaget Integra