Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Make an Impact

Projektet vill utveckla metoder som tar tillvara på och använder sig av föräldrarnas erfarenheter av skola och uppväxt från ursprungslandet för att öka barnens förutsättningar för en bättre introduktion i Sverige samt ökad måluppfyllelse i skolan.

 

Åtgärd: Samverkan
Särskild prioritering: Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande
Målgrupp: Anhöriginvandrare
Projektägare: Stadsdelsförvaltningen Biskopsgården Göteborgs Stad
Kontaktperson: Åsa Callesen
E-post: asa.callesen@biskopsgarden.goteborg.se
Telefon: 031-366 6645
Beviljat stöd: 973.825 kr
Total budget:
Projektperiod: 2009-05-15 till 2010-04-30
Geografiskt område: Västra Götalands län

Sammanfattning

SDF Biskopsgården, Göteborgs Stad, har ca 25.000 invånare. Ca 36,4% är födda utanför Sverige. Den absoluta merparten av dessa är födda i något utomeuropeiskt land.

 

Inom SDF Biskopsgården finns Introduktionsenheten, vars uppgift är att introducera tredjelandsmedborgare som har varit i Sverige i mindre än två år. Uppdraget att introducera barnen ligger dock till stora delar på skolan.

 

Introduktionsenheten har länge sökt efter bättre möjligheter att introducera barn till nyanlända och har nu skapat ett samarbete med Ryaskolan för att förbättra integrationen av barn. På Ryaskolan går 50 barn som är i introduktion och det är dessa som projekten kommer att rikta sig till. 

 

I den svenska skolan ställs stora krav på föräldramedverkan vilket ibland medför en kulturskillnad mot vad många familjer har erfarenhet av. Projektets utgångspunkt är att öka föräldrarnas delaktighet i barnens skolgång. Föräldrarna har en stor betydelse för att barnen lyckas i skolan och det kan vara nyckeln till att barnet kommer vidare och lyckas i sin framtida utbildning.

 

För att öka föräldrars delaktighet ska deras egna tidigare erfarenheter tas tillvara och bli en resurs och en väg till ett gott föräldrasamarbete. Föräldrarnas och barnens tidigare erfarenheter av skolkultur från hemlandet tas inte tillvara idag.

 

Detta innebär att föräldramedverkan nu oftast sker utifrån att föräldern ska in i det rådande systemet; ofta utan att de riktigt förstår vilka krav skolan egentligen ställer på dem när det gäller delaktighet. Problemet med det nuvarande arbetssätet är att man riskerar att förstärka föräldrarnas känsla av otillräcklighet och oförstående. Barnen upplever också ofta att deras tidigare skolgång inte värderas. Detta kan leda till att föräldrarnas betydelse marginaliseras och att myndigheterna och skolan tar över delar av föräldrarollen.

 

Projektet vill utveckla metoder som tar tillvara på och använder sig av föräldrarnas erfarenheter av skola och uppväxt från ursprungslandet för att öka barnens förutsättningar för en bättre introduktion i Sverige samt ökad måluppfyllelse i skolan. Om  skolpersonalen lär känna föräldrarnas referensramar om skola och vad skolan står för kan barnen får ett bättre stöd i sin introduktion.

 

Målet är att utarbeta metoder för introduktionen av nyanlända barn och sammanställa dessa i en metodbok.

 

Delmål:

  • Att involvera föräldrarna i barnens introduktion. 
  • Att integrera föräldrarnas erfarenheter och kunskaper i föräldrar samverkan.
  • Att öka introduktionssekreterarna och lärarnas kunskaper i arbetet med barnens introduktion och betydelsen av föräldrarnas deltagande.

Summary

The local city district, Biskopsgarden in Gothenburg, has about 25 000 inhabitants. About 36,4% are born outside Sweden. The majority of those are born in a non-European country. 13,3% of the inhabitants do not have a Swedish citizenship.

 

The target-group for this project; Make an Impact, is parents and their children who are going through an introduction for living in Sweden. Most of them are relatives to immigrants, who have already been in Sweden for some years. The target group is also teachers and staff working with introduction of immigrants.

 

The aim of the project Make an Impact is to develop new methods for a introduction model for schoolchildren and their parents by using the experience and their frame of references about the school system in their country of origin.

 

The partners in the project Make an Impact are the Rya-school, the Introduction unit in the local city district of Biskopsgarden and the Unit for introduction of immigrant children; local city district of Gunnared, Gothenburg, and the NGO Association of Parentens  of the Rya-school.

 

By involving the parents in the introduction of their children in the Swedish school, the parents will still keep their role as parents. This is very important as a success factor. The staff in the public sector will also learn about the frame of references about school from the immigrant parents.  

 

The project Make an Impact intends to establish contact with the NGO Pharos in Utrecht in the Netherlands, in order to develop field visits and exchange of experience.

 

The school Rya-skolan has about 50 pupils in this category and will be the base for develop the new methods and to make it possible for the immigrant parents to be active in the NGO Association of Parents of the Rya-school.

Samarbetspartner/Cooperation partners

Ryaskolans Föräldraförening

Medfinansiärer/Co-financers

SDF Gunnared, Göteborgs Stad (RIB)