Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Invandrares etablering och incitament

Incitament har blivit ett vanligare begrepp - i Sverige och i andra EU-länder - när det gäller integration. Samlade kunskaper om vad som läggs in i detta begrepp, hur incitament används, vilka incitamenten riktas till och vad som uppnås med olika typer av incitament är dock begränsade.

Åtgärd: Egenmakt
Särskild prioritering: Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande
Målgrupp: Synnerliga ömmande omständigheter/humanitära skäl, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare
Projektägare: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Kontaktperson: Björn Fryklund
E-post: bjorn.fryklund@mah.se 
Telefon: 040-8655391
Beviljat stöd: 693 646 kr
Total budget: 924 861 kr
Projektperiod: 2009-05-15 till 2009-12-31
Geografiskt område: Skåne län

Sammanfattning

Incitament har blivit ett vanligare begrepp - i Sverige och i andra EU-länder - när det gäller integration. Samlade kunskaper om vad som läggs in i detta begrepp, hur incitament används, vilka incitamenten riktas till och vad som uppnås med olika typer av incitament är dock rätt begränsade för att inte säga obefintliga. Detta samtidigt som det både i Sverige och inom EU finns ett växande intresse för integrationsfrågorna.

 

Med större kunskaper inom detta område kan man utveckla politiken och förbättra arbetet med tredjelandsmedborgares integration, både i Sverige och i andra EU-länder. Något som i sin tur kan leda till bättre möjligheter och en bättre livssituation för dem som invandrat.

 

Syftet med projektet är att få mer kunskap om hur incitament används och hur användning av incitament kan bidra till att de som invandrat etablerar och integrerar sig i det nya landet på ett snabbare och bättre sätt.

 

Projektet är en första kartläggning, en förstudie, som sedan kan ligga till grund för en fördjupad studie av incitament: Vad menar man med incitament? Handlar det om morötter eller piskor eller både och? Hur används incitament i Sverige respektive i andra EU-länder? Vilken är målgruppen för incitamenten? Enbart de som invandrat, eller vill invandra, eller finns incitament också för olika aktörer och utförare i integrationsprocessen? Vad förväntar man sig av olika typer av incitament och i vilken utsträckning vet man vilka effekterna blir

 

Kartläggningen kompletteras med en målgruppskonsultation. Den görs med hjälp av intervjuer med fokusgrupper som består av personer som invandrat till Sverige.'

 

Studien ska presenteras i mitten av december 2009, under det svenska ordförandeskapet, på expertkonferensen Nyanländas etablering -- fokus incitament och arbete, (se regeringens hemsida) och ligga till grund för ett första samlat erfarenhets- och kunskapsutbyte om incitament med inbjudna representanter från samtliga EU-länder.

 

Projektets mål är att ta fram ett kunskapsunderlag, en rapport, som kan redovisas på den nämnda konferensen. En förväntad effekt är att det som kommer fram i studien ska väcka intresse för behovet av fördjupade kunskaper på integrationsområdet och i förlängningen kunna ligga till grund för en fördjupad forskningsstudie som involverar flera EU-länder. De kunskaper som kommer fram ska kunna användas både inom respektive land och inom EU för att förbättra integrationen.

Summary

Although the concept “incentives” is widely used in everyday speech and public debate in Sweden and in other EU countries, the content of the term seems to vary. Knowledge of what is meant by this concept, how incentives are used, what incentives address and what is achieved with different types of incentives is very limited if not practically nonexistent.

 

With greater knowledge in this area, the work that is being done in Sweden and in other countries can be improved and the policy for third country citizens can be developed. This could lead to better possibilities and a better quality of life for immigrants.

 

The purpose of the project is to get a better knowledge about how incentives are used and how the use of incentives can affect immigrants to establish or integrate in the new country in a faster and better way.

 

The project is a first mapping, a preliminary study, which can be used as a starting point for an in-depth study of incentives: What does one mean when one talks about incentives? Are incentives „carrots‟ or „sticks‟ or both? How do Sweden and other European Union member states use incentives? What groups are targeted by incentives? Are other actors and institutions in the integration process targeted by incentives? What are the expectations on incentives? To what extent does one know what effects the incentives lead to and are the effects measurable?

 

The mapping is complemented with target group consultations. In these consultations migrants in Sweden will be interviewed in focus groups.

It is intended that the study will be presented in mid-December 2009, during the Swedish Presidency, at the expert conference New Arrivals - focused incentives and work (see the government website) and be the basis of a first experience and knowledge sharing discussion about incentives with invited representatives from all EU countries.

 

The project aims to develop a knowledge base, a report, which may be presented at the aforementioned conference. An expected effect is that what emerges in the study will spark interest in the need for deeper knowledge in the area of integration and, by extension, could form the basis for an elaboration of a research study involving several European countries. The knowledge that emerges is intended to be used both domestically and by the European Union to improve integration.

Samarbetspartner/Cooperation partners

Medfinansiärer