Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Interkulturell dialog för hållbar utveckling i Södertälje

Detta projekt handlar om lärande på många olika plan, för projektledningen, för de delaktiga parterna och för de olika delprojekten. Varje land eller kultur har sitt eget sätt att göra saker på, ofta grundat på outtalade regler. Dessa ”dolda” skillnader kan ibland försvåra samarbete och möten människor emellan.

 

Åtgärd: Dialog
Särskild prioritering: Interkulturella dialogmöten
Målgrupp: Anhöriginvandrare

Projektägare: Södertälje kommun
Kontaktperson: Paki Holvander
E-post: paki.holvander@sodertalje.se
Telefon: 08-550 223 23
Beviljat stöd: 1 624 524 kr
Total budget: 2 177 524 kr
Projektperiod: 2009-04-15 till 2010-06-30
Geografiskt område: Stockholms län

 

Sammanfattning

Södertälje är en ovanligt rik stad när det gäller mångfald. Flera studier visar att grupper som präglas av heterogenitet och mångfald är mer kreativa, uppfinningsrika och flexibla. Detta kan leda till ökat lärande, om hur man löser de missförstånd och konflikter som uppstår på grund av att människor inte har samma värderingar och normer. Nyckeln till detta kan vara att öka sin förmåga att kommunicera över kulturgränserna. En viktig kunskap vid interkulturell kommunikation är att bli medveten om hur jag själv kommunicerar och hur jag bemöter andra.

 

Detta projekt handlar om lärande på många olika plan, för projektledningen, för de delaktiga parterna och för de olika delprojekten. Varje land eller kultur har sitt eget sätt att göra saker på, ofta grundat på outtalade regler. Dessa ”dolda” skillnader kan ibland försvåra samarbete och möten människor emellan.

 

Södertälje är en utmärkt arena för att öka människors förmåga att föra en interkulturell dialog och ”få en större uppsättning verktyg” att hantera olika situationer. Att samspela med andra människor genom att till exempel samarbeta runt en uppgift, kommunicera och lyssna på andra är komplexa och svåra färdigheter. Ett av målen med projektet är att alla delaktiga i projektet ska möta 2010 bättre rustade på detta område.

 

Sverige har en av världens äldsta befolkningar. En femtedel av befolkningen kommer år 2015 att vara över 65 år. Men på grund av en stor inflyttning är Södertälje inte lika hårt drabbad av denna snedfördelade ålderspyramid som resten av landet. Den nuvarande lågkonjunkturen har gett den svenska arbetsmarknaden en kort respit. När lågkonjunkturen mattas av kommer vi med stor säkerhet att ha brist på arbetskraft.

 

I dagens kunskapsbaserade ekonomi kan mångfalden i befolkningen vara en värdefull ingrediens. Människor med utländsk bakgrund kan då bidra till att skapa dynamik, öppenhet och kreativitet. Deras dubbla ”kulturkompetens” och rika språkkunskaper är en stor tillgång. I ett lite exportberoende land som Sverige, vars språk få i världen behärskar, ger inflyttningen en unik konkurrensfördel.

 

Men människor med utländsk bakgrund har fortfarande både svårare att få en anställning och att få ett arbete som är likställt med deras utbildning. På individnivå är det ofta en stor personlig förlust och på nationell nivå ett enormt slöseri med resurser. Svårigheter att bli insläppt i samhället och på arbetsmarknaden skapar en plågsam situation för många nyanlända.

 

Projektet har fört samtal med en grupp kvinnor som för mellan två och fem år sedan kom till Södertälje för att återförenas med sina anhöriga. De har framförallt kommit från Irak och Thailand och känner både glädje och frustration över sin tillvaro i Södertälje. De upplever frustration över svårigheten att finna sin plats i det nya samhället och maktlöshet i att få ihop familjepusslet i det nya landet. Samtalet handlade om vad man hade kunnat göra annorlunda så att kvinnorna smidigare hade kunnat klara den svåra övergången från en kultur och samhällsstruktur till en annan. Tillsammans med denna grupp kvinnor har Södertälje kommun tagit fram nedanstående fem projekt:

 

Delprojekt 1: Utbildning av jobbcoacher i interkulturell dialog och -kompetens samt utbildning av kvinnliga jobbcoacher från tredje land och därigenom ta till vara deras dubbla kulturkompetens.

 

Delprojekt 2: Bättre kunskap och om hur anhöriga kvinnor ser på äldreomsorgen, då en av deras uppgifter är att ta hand om de äldre i familjen.

 

Delprojekt 3: Bättre kunskap om hur unga ser på sin väg till ”innanförskap” och skapa tillfällen till interkulturell dialog mellan ungdomar.

 

Delprojekt 4: Underlätta och skapa en bättre integration av barn och unga i skolan genom rollspel.

 

Delprojekt 5: Skapa en Interkulturell kalender på webben med våra olika traditioner och deras ursprung genom projektarbete på skolor i Södertälje och på det sättet få till en kunskapsbank som är lätt att komma åt och hänvisa människor till.

 

Särskild tonvikt kommer också att läggas på referensgruppens (cheferna för de olika deltagande avdelningarna) arbete så att kunskapen från delprojekten skapar ringar på vattnet och sprids ut i den kommunala organisationen och Södertälje som stad.

Summary

Södertälje is an extraordinary abundant city when it comes to diversity. A number of studies have shown that groups that are characterized by heterogeneity and diversity tend to be more creative, inventive and flexible. If the increased number of conflicts and misunderstanding brought about by the fact that group members do not share common norms and values to the same extend could be solved, that fact in turn can lead to increased learning. The increased ability to communicate across cultural boundaries can be the key in this.

 

This project deals with learning on many different levels for all involved in the project, from the project management to the individual members in the sub-projects. Every country, or culture, has its own way of dealing with a variety of situations, often based on unspoken rules. These “hidden” differences can often complicate cooperation and interactions between people.

 

In many ways, Södertälje is an excellent arena for increasing one’s ability to conduct an Intercultural dialogue and to obtain a ”bigger arsenal” for dealing with the variety of situations we find ourselves in nowadays. Working together with other people through performing a common task, communicating and listening, are complex and difficult abilities. One of the goals with this project is to see to it that all those involved face 2010 a bit better equipped in all these skills.

 

Sweden has one of the fastest aging populations in the world. By 2015, 20% of the population will be over 65 years old. However, due to a substantial influx of immigrants, Södertälje is not as hard hit by this demographic incongruity as the rest of the country. The current economic downturn with its effects on the labor market has only provided the Swedish economy with some temporary breathing room. Once the economy picks up again, we will most certainly experience a substantial shortage of labor.

 

In today’s knowledge-based economy, diversity in the population can form a vital element, by allowing with a foreign background create dynamism, openness and creativity with their double “cultural knowledge” and language skills. A small country like Sweden, which is dependent on export, can benefit extensively from immigration.

 

However, having a foreign background still makes it more difficult to secure employment, or to get employed in accordance with one’s education; a situation, which could in many cases be considered questionable. On an individual level this could be deemed a tragedy and on a national level it is simply a waste of resources. Difficulties in gaining entrance to society and the labor market create painful situations for those newly arrived in the country.

 

The project has conducted discussions with a group of women who came to Södertälje some 2 to 5 years ago to be reunited with their families. They mostly come from Iraq and Thailand and experience both frustration and joy over their stay in Södertälje. They are frustrated about difficulties in finding their place in the new society, and inability to create the same family bonds in this new country.

 

The aim with the conversation was to find ideas how to do things differently in order for them to be able to clear the difficult transition from one culture and society to another. Together with the focus group, the five projects described in the next section have been devised.

Subproject 1: training of job coaches in intercultural dialogue and -competence and training of female job coaches from third countries, making use of their double cultural competences.

Subproject 2: Better knowledge and competences on how family members view elder care, since one of their duties is to take care of elder family members.

Subproject 3: Better knowledge about how youths view their path to ”membership in society” create possibilities for intercultural dialogues between young people.

Subproject 4: Ease and improve integration of children and young people through role play.

Subproject 5: Create an intercultural calendar online, delineating our different traditions and their origins, through project activities at schools in Södertälje, and in that way create a knowledge bank (database) that is easily accessible and referable.

 

A certain importance will also be put on the project’s reference group’s (department heads of the municipal departments involved) activities, in order for the knowledge obtained in this project to be spread both with the municipal organization, and Södertälje as a whole.

Samarbetspartner/Cooperation partners

  • Colin Leclairgymnasiet
  • Rosenborgsskolan