Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Integrationsdialogen Gemensamma Krafter

Syftet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen för människors likheter och olikheter för att kunna leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Genom fokusträffar och arbete med referensgrupper kommer en pedagogisk modell arbetas fram som kan användas i mötet med invandrande barnfamiljer.

 

Åtgärd: Medborgarkunskap
Särskild prioritering: Särskilda målgrupper krävs
Målgrupp: Anhöriginvandrare, synnerliga ömmande omständigheter/humanitära skäl
Projektägare: Borlänge kommun
Kontaktperson: Inger Hedlund
E-post: inger.hedlund@borlange.se
Telefon: 0243-74655
Beviljat stöd: 273 405 kr
Total budget: 373 405 kr
Projektperiod: 2009-05-01 till 2010-03-31
Geografiskt område: Dalarnas län 

Sammanfattning

Gemensamma Krafters - GK- etablerades i Borlänge år 1997 för att underlätta integreringen i det svenska samhället för invandrare från tredje land, flyktingar och asylsökande.

 

Förskolan är en institution i de svenska samhället där möten med de flesta invandrade familjerna sker. Det finns en ömsesidig osäkerhet och okunskap mellan personal och föräldrar. Många invandrade uttrycker en osäkerhet inför det nya landets syn på barn och familjers behov som bland annat blir synligt vid kontakt med barnhälsovård och förskola.

 

Kommunen organiserar några träffar med samhällsinformation för nyanlända, men familjecentralen Gemensamma Krafter har i sin verksamhet upptäckt att många har det svårt att tillgodogöra sig informationen som man får den första tiden. Det finns därför behov av nya pedagogiska modeller som ger information på ett lättillgängligt sätt vid upprepade tillfällen.

 

Inom nätverket Gemensamma Krafter sker möten med drygt 150 människor per vecka som tillhör målgruppen. Det personliga mötet och dialogen med målgruppen som sker där ger goda möjligheter att få fram bra modeller.

 

Syftet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen för människors likheter och olikheter för att kunna leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Genom fokusträffar och arbete med referensgrupper kommer en pedagogisk modell arbetas fram som kan användas i mötet med invandrande barnfamiljer. Efter varje genomgånget tema kommer reflektion och sammanfattning att ske tillsammans med deltagarna för att säkerställa att alla är med på den sammanfattning som ska ligga till grund för de slutliga dokumentet.

 

Projektet riktar sig till invandrade småbarnsföräldrar från familjecentralen Gemensamma Krafter där mödravård och barnhälsovård ingår, kyrkans kvinnogrupp och barnhälsovårdens föräldragrupper. Det är många aktörer som deltar i projektet och samtliga bildar en referensgrupp.

 

Slutmålet är en modell som ska spridas till förskolor och annan berörd verksamhet där personalen kommer i kontakt med invandrade småbarnsföräldrar. Med studieförbundens medverkan kommer modellen även kunna spridas till andra delar i landet. Detta bidrar till en ökad insikt och kunskap om integrationens villkor. Genom att öka förståelsen för människors likheter och olikheter kan missförstånd undvikas och därmed läggs grunden för en samverkanskultur.

Summary

Gemensamma Krafter "Common Forces" - GK- started their work in Borlänge city in 1997 to facilitate the integration in the Swedish community for immigrants from third countries, refugees and newly arrived who applied for asylum in Sweden.

 

Preschool is an institution in the Swedish society where you meet most of the immigrant families. Both the staff and the parents feel an uncertainty and ignorance about the other. Many immigrants express an uncertainty about the new country's views on children and families' needs, that is something that become visible in pediatric care and preschool.

 

The municipality has a number of occasions where information is given to newcomers, but the family center GK have in their activities discovered that it is difficult to take in the information that you get the in the beginning. Because of this, there is a need for new educational models that provide information in an accessible manner on several occasions.

 

Within the network of GK, there are meeting with more than 150 people from the target-group a week. The personal meeting and forms of dialogue with the target group offers a good area for developing an educational model.

 

The project aims to increase knowledge and understanding of similarities and differences in order to be able to live together in a multicultural society. Through focus meetings and work with reference groups, an educational model will be developed that can be used in the meeting with immigrant families. After completing each theme, the participants will reflect and make a conclusion and ensure that everyone agrees to the summary that will form the basis for the final document.

 

The project is addressed to immigrant parents from the family center GK where maternal and child health services are included, the church women's group and child health care parent groups. There are many participants involved in the project and each one of them form a reference group.

 

The ultimate goal is a model that will be distributed to kindergartens and other related activities where staff are in contact with immigrant parents. With the help of study associations, the model will be spread to other parts of the country. This contributes to greater understanding and knowledge of integration conditions. By increasing the understanding of similarities and differences, misunderstanding can be avoided and the foundation of a collaborative culture can be made.

Medfinansiärer/Co-financers

  • Landstinget Dalarna Mellersta närsjukvårdsenheten
  • Integrationsenheten Borlänge Kommun
  • Studieförbundet Ibn Rushd 
  • Islamiska ungdomsföreningen i Borlänge