Logotyp på utskrifter

Helsingborgspåret

I dag har Helsingborgs stad inte ansvaret för att introducera och integrera tredjelandsinvandrare. Men de erbjuds femton timmar svenska per vecka för att inte hamna i ett utanförskap. Detta vill Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltningen förbättra genom att utveckla ett nytt koncept, det så kallade Helsingborgsspåret, vilket är en ny metod för och med tredjelandsinvandrare.

 

Åtgärd: Medborgarkunskap
Särskild prioritering: Särskilda målgrupper
Målgrupp: Anhöriginvandrare
Projektägare: Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning
Kontaktperson: Danuta Webber
E-post: danuta.p.webber@helsingborg.se
Telefon: 042-10 63 79
Beviljat stöd: 832 522 kr
Total budget: 1 189 644 kr
Projektperiod: 2009-05-01 till 2010-01-31
Geografiskt område: Skåne län

Sammanfattning

I dag har Helsingborgs stad inte ansvaret för att introducera och integrera tredjelandsinvandrare. Men de erbjuds femton timmar svenska per vecka för att inte hamna i ett utanförskap. Detta vill Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltningen förbättra genom att utveckla ett nytt koncept, det så kallade Helsingborgsspåret, vilket är en ny metod för och med tredjelandsinvandrare.

 

Metoden är en vidareutveckling av den befintliga samhällsinformationen och medborgarkunskapen, som bedrivs idag för våra flyktingar. Den följer EU:s 11 grundprinciper för integration, främst princip 3 vikten av sysselsättning och princip 4 medborgarkunskap.

 

Metoden ska bidra till en bättre kvalitativ introduktion och integration genom att på ett tidigt stadium involvera arbetslivet både praktiskt och teoretiskt. Detta ska ske både med information om arbete och med studiebesök på arbetsplatser. Det andra ledordet i metoden är empowerment, vilken innebär att deltagarna får och uppmanas att ta egenansvar.

 

Deltagarna, föreningslivet och tjänstemännen från den offentliga och den privata sektorn kommer att utveckla metoden och producera relevant material. Metoden kommer att testas och utvärderas av två grupper. Den färdiga metoden kommer att användas för att introducera och integrera alla invandrare i Helsingborg oavsett status vid lyckosamt resultat. Den kommer även att spridas genom Länsstyrelsens projekt Partnerskap Skåne och genom nätverket som arbetar med den regionala överenskommelsen för att förbättra introduktionen och integrationen i Nordvästra Skåne.

Summary

At present the City of Helsingborg has no obligation to introduce third-country immigrants into the community. However, immigrants are offered fifteen hours of Swedish per week to help prevent their isolation. The municipal Work and Education Board aims to improve this service by developing a new concept, ‘Helsingborgsspåret’, which is a new method aimed solely at third-country immigrants.

 

The method is a further development of the social and cultural information programme that is already being offered to refugees. It follows the 11 basic principles for integration as laid out by EU, predominantly principle 3, the importance of an occupation and principle 4, social and cultural knowledge.

 

It aims to give a more qualitative introduction and integration into the community, by introducing working life at an early stage, both in theory and in practice. This will be done with both information about work and field-trips to working places. Another keyword in this method is empowerment which means the participants are given personal responsibility and encouragement.

 

Different associations, representatives from both the public and private sectors and the participants themselves, will develop this method and produce relevant material. The method will be tested and assessed by two groups. It will be used to introduce and integrate all immigrants in Helsingborg regardless of their results status. We are going to spread this method to include the county authority project ‘Partnership in Skåne’ and networks committed to the regional agreement of improving introduction and integration in North-West Skåne.

Samarbetspartner/Cooperation partners

  • Inva Sam - Invandrarföreningarnas Samarbetsorganisation
  • Partnerskap Skåne
  • Arbetsförmedlingen i Helsingborg