Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Från gäst till jäst

Ytterst få personer från mycket avvikande kulturer kommer automatiskt in i det svenska samhället. Många fastnar i ett utanförskap med negativa konsekvenser för dem själva samt för deras barn och det omgivande samhället. Målet med projektet "Från gäst till jäst" är att ge målgruppen kunskap, medvetenhet och incitament så att de kan göra medvetna egna val.

 

Åtgärd: Medborgarkunskap
Särskild prioritering: Särskilda målgrupper
Målgrupp: Anhöriginvandrare, Synnerliga ömmande omständigheter/humanitära skäl, Arbetskraftsinvandrare.
Projektägare: Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm
Kontaktperson: Anna Norberg
E-post: anna.norberg@studieframjandet.se
Telefon: 08 98 19 80
Beviljat stöd: 328 482 kronor
Total budget: 453 482 kr
Projektperiod: 2009-05-20 till 2009-12-31
Geografiskt område: Stockholms län

Sammanfattning

Ytterst få personer från mycket avvikande kulturer kommer automatiskt in i det svenska samhället. Många fastnar i ett utanförskap med negativa konsekvenser för dem själva samt för deras barn och det omgivande samhället.

 

Men det behöver inte handla om ett val mellan att leva i sin kultur och hamna i ett utanförskap eller att släppa sin kulturella livsstil och då komma in i det svenska samhället. Man kan påbörja en integrationsprocess samtidigt som man till en början har kvar tryggheten i den egna kulturen. Att snabbt påbörja sin integrationsprocess leder på sikt till bättre livskvalitet och ett bättre möte med det mottagande lokalsamhället, vilket också har stor betydelse för nästkommande generationer.

 

Målet med projektet: "Från gäst till jäst" är att ge målgruppen kunskap, medvetenhet och incitament så att de kan göra medvetna egna val och bli ansvarstagande och aktiva samhällsmedborgare/delar av samhället. Projektet ska också visa på verktyg som invandrarna kan hantera själva vartefter de känner sig mogna att ta nya steg i sin integrationsprocess.

 

I detta projekt:

 • styr målgruppens behov och förutsättningar starkt.
 • sker lärande via förebilder, identifikation och samtal.
 • kan skillnaderna i kulturer speglas bland annat i möten med människor som levt länge i Sverige.
 • kan integrationens grad, problem och möjligheter dryftas. 
 • kan problem i många fall överbryggas genom en mix av erfarna svenskar och coacher med egna erfarenheter av problemen men som hunnit en god bit på väg i sin integrationsprocess. 
 • söker vi möjliga arenor för möten mellan invandrare och befintliga befolkningsgrupper.

Summary

What is new and important with this project is that it very clearly origins from the target group’s own well known needs. Utterly few persons, belonging to very foreign cultures are automatically integrated into the Swedish society. Many get caught up in alienation with negative consequences for themselves and also for their children and the surrounding society.

 

However, you can indeed live a life inside and outside the normal society in Sweden. In the beginning you can rest in the safety of your own culture but still begin the integration process, that in the long run will render a better quality of life and a better acceptance in the encounter with the local societies as well as a higher potential in the integration process. This is of the greatest importance not the least to the next generation of immigrants.

 

The aims of the project "From guest to yeast" is to give immigrants knowledge consciousness and motivation so they make open-eyed choices and become responsible and active citizens/parts of the society. The project will also indicate tools possible to the immigrants to handle on their own when they are ready to take new steps in their integration process.

 

In this project:

 • the needs and conditions of the target group will rule strongly
 • learning will be achieved through identification, conversation and patterns
 • the differences in the cultures will be reflected, among other means, by encounters with people who have lived in Sweden for a long time
 • the extent, problems and possibilities of integration will be discussed
 • problems will be solved through a mix consisting of experienced Swedish people and coaches originating from the cultural sphere of the target group and who have already started their integration process
 • possible arenas for encounters between new and old inhabitants will be identified

Samarbetspartner/Cooperation partners

 • Vuxenutbildningen Upplands-Bro (www.upplands-bro.se/komvux)
 • Järfälla Lärcentrum, Utbildnings- kultur- och fritidsförvaltningen