Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

ABF Studie- och handledarmaterial i Medborgarkunskap

Ungdomar och kortutbildade kvinnor och män står ofta långt ifrån både arbetsmarknad och högre studier. Dessutom kan integrationsprocessen vara både lång och omständlig. För att förbättra integrationsprocessen menar vi att det är viktigt att ta fram pedagogiska verktyg som är anpassade för dessa målgrupper.

Åtgärd: Medborgarkunskap
Särskild prioritering: Särskilda målgrupper
Målgrupp: Anhöriginvandrare
Projektägare: ABF Södra Småland
Kontaktperson: Emma Asp
E-post: emma.asp@abf.se
Telefon: 0470-700797
Beviljat stöd: 254 624 kr
Total budget: 339 499 kr
Projektperiod: 2009-05-25 till 2009-12-31
Geografiskt område: Kronobergs län

Sammanfattning

Ungdomar och kortutbildade kvinnor och män står ofta långt ifrån både arbetsmarknad och högre studier. Dessutom kan integrationsprocessen vara både lång och omständlig. För att förbättra integrationsprocessen menar vi att det är viktigt att ta fram pedagogiska verktyg som är anpassade för dessa målgrupper.

 

Detta projekt avser att förkorta integrationsprocessen och vi vill att deltagarna i kurser i medborgarkunskap upplever vägen dit som meningsfull, målinriktad och trygg.

 

Projektet tar fram modeller för interaktivt lärande och dessa ligger till grund för studie- och handledarmaterialen. När det gäller interaktivt material menar vi att det ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att det ska kunna påverkas i innehåll och över tid. På så vis ska materialet hållas flexibelt och aktuellt.

 

Det interaktiva deltagandet innebär att kursledare och deltagare genom ett strukturerat utbyte tillsammans bestämmer innehåll och fördjupningar inom kursens ramar. Den förväntade effekten är att integrationsprocessen underlättas så att människorna snabbare kan finna sig tillrätta med arbete och/eller studier.

 

Utformandet av materialet sker helt i samklang med folkbildningens metodik och pedagogik. Viktigt för folkbildningen är att alla deltagare görs delaktiga, att gruppen kan påverka innehåll och fördjupning, att gruppen och deltagarna är aktiva vid informationsinhämtning och att erfarenhets- och kunskapsutbyte sker genom samtal, gärna i mindre grupper. Folkbildningen utgår ifrån att varje människas kunskap och erfarenhet är viktig och att alla deltagare ska få utrymme och möjlighet att dela med sig och att utifrån kursens grundinriktning kunna påverka innehållet.

 

Metod för projektets kunskapsinhämtning är intervjuer med invandrar- ungdoms- och kulturföreningar. Det kopplas även in personal på Röda korset, advokater som arbetar med asylärenden och kommunens tolkar.

Summary

The name of the project is ABF guides in social science for course leader and students. The target group is relative immigration with a special target group: youths and lowskilled women and men. The members of the project are "Islamiska förbundet i Växjö", "Bosniska Islamiska församlingen" and "Bosnien Hercegovinas förening Ljiljan".

 

The integration progress for young people and lowskilled women and men in our target group is likely to be extended and they often have a hard time to find a job or to get started with higher education. To improve the process of integration it was found important to develop the pedagogic tools for these target groups. This project intend to shorten the process of integration and that the participants of the courses in civic education experience the way there as meaningful, goal-oriented and secure.

 

Models for interactive learning were developed and used as the foundation for the guides. Interactive learning refers to a structure that can be changed over time and in that way be kept flexible and up-to-date. The course leaders and the participants need to have a well organized interchange and together decide what kind of substance and focus the course should have. In that way the participants experience empowerment since they have a saying about how the course should be disposed. The likely effect of the project is to facilitate the integration process so that people can quickly find their way into work and / or studies.

 

The method for research is interviews and several organizations of immigrants, organizations of youths and culture were interviewed. In order to analyze different perspectives, the interpreters of the county, the staff at the Red Cross and lawyers that handle cases of asylum seekers will also take part.

Samarbetspartner/Cooperation partners

  • Islamiska Förbundet i Växjö
  • Bosniakiska Islamiska församlingen
  • Bosnien och Hercegovinas förening Ljiljan (www.ljiljan.se/index-svenskt.htm)
  • Somaliska demokrati- och kulturföreningen