Logotyp på utskrifter

6H

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att arbeta med interkulturell dialog i ungdomsgrupper med ungdomar som har både svensk och utomeuropeisk bakgrund. Metoderna kan efter projektets slut anpassas till arbete med andra målgrupper.

 

Åtgärd: Dialog 

Särskild prioritering: Interkulturella dialogmöten
Målgrupp: Anhöriginvandrare, synnerligen ömmande skäl/ humanitära skäl och arbetskraftsinvandrare
Projektägare: Landstinget Sörmland Kultur och utbildning
Kontaktperson: Ulrika Westin
E-post: ulrika.westin@dll.se
Telefon: 0155-245725
Beviljat stöd: 946 064 kr
Total budget: 1.351 336 kr
Projektperiod: 2009-05-01 till 2010-02-15
Geografiskt område: Södermanlands län

Sammanfattning

Detta är ett regionalt Sörmlandsprojekt för Interkulturell dialog och kreativt skapande. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att arbeta med interkulturell dialog i ungdomsgrupper med ungdomar som har både svensk och utomeuropeisk bakgrund. Metoderna kan efter projektets slut anpassas till arbete med andra målgrupper. 

 

De verksamheter som drivs i integrationssyfte handlar ofta om att informera om och lära ut "koder" som finns i det svenska samhället. Vi ser att det finns behov för att hitta nya sätt att skapa bryggor mellan människor och tror att deltagande i interkulturell dialog och gemensamt skapande kan vara en bra väg att ta.

 

Dialogerna som genomförs utgör innehållet i de kreativa produkterna och gestaltningarna som ungdomarna skapar. Den skapande verksamheten kommer att ske inom film, dans, rollspel, musik eller annat estetisk område. Minst tre produkter kommer att skapas inom projektet och när ungdomarna skapar dessa sker det i samråd med resurspersoner från de olika estetiska områdena.

 

För att avgränsa diskussionerna läggs fokus på dialogen om manliga och kvinnliga förebilder. Hur formas vår interkulturella dialog utifrån de förebilder vi bär med oss? Kan vi utveckla vår syn på ”den andre” genom att samtala om andras förebilder, både de vi bär med oss hemifrån och de vi få syn på inom litteraturen, inom filmen eller inom konsten? Vi tror det och vi vill pröva och utveckla arbetssätt inom det området!

 

De förväntade effekterna av projektet är:

 • Ökad kunskap om metodik för att stimulera interkulturell dialog
 • Ökad kunskap om hur kulturellt skapande kan användas för att stimulera till erfarenhetsutbyte, kommunikation,  samarbete kring interkulturell dialog, men även i andra sammanhang
 • Förbättrad samverkan regionalt kring ungdomsfrågor och integrationsfrågor
 • Ökad förståelse för värdet av interkulturell dialog
 • Respekt för olika värdegrunder
 • Ökad förståelse för att mångfald fungerar
 • Egen erfarenhet av skapande i en interkulturell grupp

Summary

This is a regional project for intercultural dialog and youth creativity. The project aims to develop new methods for intercultural dialogue in culturally mixed youth groups comprising both Swedish and immigrant youth. The methods can after the project be adapted to work with other target groups.

 

The work with integration is often about communicating and teaching the "codes" that exist in the Swedish society. We see the need to find new ways to create bridges between people and believe that participation in intercultural dialogue and mutual building can be a good way to go.

 

The dialogues will become the ingredients of the cultural creations, that will be produced during the project. The productions will be based in different arts such as film, dance, music or other cultural aesthetical area of work. At least three different creative products will be produced in this project. The target group, young people 13-17, will become the creators in this project, but their work will be accompanied by resource people /trainers/artists, with great experience in the chosen area of creation.

 

In order to focus the otherwise broad area of intercultural dialogue, male and female role-models will be in focus in the discussions. Role-models are vital to all of us, no matter what background you are from. How are our intercultural dialogues colored by our origin? Can we get a grip on the other by discussions about our role-models, those we bring from home and others we find in film, books or in the arts? We believe so and we wish to try this and to develop these methods further!

 

The expected impacts of the project are:

 • Increased knowledge of methods to encourage intercultural dialogue
 • Increased knowledge of how creative arts can be used to stimulate mutual learning, communication, cooperation on cross-cultural dialogue, but also in other contexts
 • Improved regional cooperation on youth issues and integration issues
 • Increased understanding of the value of intercultural dialogue
 • Respect for different values
 • Increased understanding of the diversity work
 • Personal experience of the creation of an intercultural group

Samarbetspartner och medfinansiärer/Cooperation partners and Co-financers

 • Eskilstuna kommun kultur och fritids förvaltningen
 • Flens kommun KoF
 • Katrineholms kommun Kultur och turismförvaltningen
 • Nyköpings kommun Utbildnings och kulturförvaltningen
 • Oxelösunds kommun Kultur och fritidsförvaltningen
 • Trosa kommun Kultur fritid och teknik förvaltningen