Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Framgångsrik västsvensk samordning för arbetslivsinriktad rehabilitering

Socialfondsprojektet Inkluderande rehabilitering.

 

Projektet Inkluderande rehabilitering började sin verksamhet i oktober 2015 med syftet att öka tillgängligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Redan efter sex månader har projektet visat sig framgångsrikt, då 28 personer gått vidare till arbete, studier eller annat stöd som identifierats av projektet.

 

Projektet, som bygger vidare på erfarenheter från ett tidigare ESF-projekt, är ett samarbete mellan sex samordningsförbund i Västsverige. Förstudien till projektet visade att fem procent av Sveriges befolkning i arbetsför ålder bedöms vara i behov av samordnat stöd till rehabilitering. Inom området som de sex samordningsförbunden omfattar motsvarar det ca 28 000 individer.

 

Personer som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering saknar i många fall förmågan att själv driva sitt eget ärende framåt, vilket ofta är en förutsättning för att få tillgång till adekvat rehabilitering. Behovet är störst för personer med psykisk ohälsa och unga vuxna med neuropsykiatriska, psykiatriska och psykiska funktionsbegränsningar.

 

Inkluderande rehabilitering vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, främst unga upp till 29 år. I projektet finns dock deltagare från 16-65 år. Målgruppen är i behov av stöd för att få ett jobb, för att komma igång med studier eller för att ta steg närmare arbetsmarknaden.

 

- Att målet även är att hjälpa individer att ta steg närmare arbetsmarknaden ger en öppenhet för vilka vi kan hjälpa genom projektet. Vi behöver inte känna oss bundna av att deltagarna ska kunna nå arbetsmarknaden. En snävare målgrupp skulle kunna stänga ute dem som är i allra störst behov av stöd, säger projektägaren Ola Andersson.

Samordning av individinriktade insatser

Svårigheten att få förankring på arbetsmarknaden beror inte bara på faktorer hos individen utan även på arbetsmarknadens syn på anställningsbarhet och på hur olika myndigheter möter dessa individer.

 

- Människor med psykisk ohälsa är ofta i behov av individinriktade insatser från flera myndigheter. Genom att ett stort antal aktörer går samman i ett stort projekt har vi möjlighet att arbeta både med generella och myndighetsövergripande frågor men också med att samordna specifika och individuella insatser för människor av olika kön, etnicitet, funktionsnivå och ålder, säger Evy Almstrand som är projektledare.

Sju delprojekt

Inkluderande rehabilitering består av sju delprojekt som har lite olika profil. Ett av dem inriktar sig till exempel på unga (18-29 år) med psykisk ohälsa. Där har man tagit fram ett program som kallas Dino, med inslag som motiverande samtal, fysisk aktivitet i olika form, arbetsträning och boendestöd, baserat helt på individens specifika behov. Delprojektet tar ett samlat grepp om individens situation för att undvika att deltagaren ska behöva slussas runt i olika system utan att komma någon vart.

 

Ett delprojekt handlar om att motivera unga vuxna till att träffa en psykolog, vilket sker i samarbete med socialtjänsten, detta har höjt socialtjänstens kompetens när det gäller att se och förstå vilket psykiatriskt stöd som individer i målgruppen har behov av.

 

Ett annat delprojekt kallas Utökat AKTIV där den arbetsterapeutiska metoden ”ReDO” används och handlar om att skapa vardagsbalans för kvinnor med utmattningssyndrom. Insatser som friskvård, medicinsk yoga och arbetsterapi hjälper deltagarna att få ihop livet och orka återvända till arbete.

Goda resultat redan efter 6 månader

Projektets arbetssätt har redan visat sig vara framgångsrikt. De första deltagarna började i projektet i januari 2016 och till och med juni 2016 hade 151 personer varit aktiva i något av delprojekten. Av dem var 93 kvinnor och 58 män. 28 personer hade gått vidare till arbete, studier eller annat stöd som identifierats av projektet.

 

En positiv sidoeffekt i projektet är att man infört något som kallas Lex Heller, där projektmedarbetarna får rapportera när systemfel upptäcks och när man har idéer om vad som kan göras annorlunda. Hittills har 15 systemproblem kommit in.

 

- Det här har engagerat medarbetarna och fått dem att känna sig mer delaktiga i utvecklingen, säger Ola Andersson.

Bild i högerkolumnBild på projektets broschyr

Inkluderande rehabilitering

Programområde:
2.1 Öka övergångarna
till arbete

Region:
Västsverige

Projektägare:
Samordningsförbundet Hisingen

Läs mer om projektet

Du kan också läsa om projektet i vår projektbank.