Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i Norrbotten och Västerbotten

Socialfondsprojektet JobbMatchen.

 

Genom socialfondsprojektet JobbMatchen samarbetar Företagarna i Norrbotten och Västerbotten med Arbetsförmedlingen för att åstadkomma effektiv matchning och enkla vägar till hjälp och stöd för arbetssökande. Projektet drivs tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten och har ett särskilt fokus på att ta tillvara kompetensen hos nyanlända.

 

Norrbotten och Västerbotten står inför stora utmaningar de kommande åren när det gäller arbetskraft och kompetensförsörjning. Sammanlagt kommer omkring 80 000 pensionsavgångar att behöva ersättas fram till 2025.

 

Samtidigt minskar antalet som tillträder arbetsmarknaden. Under 2016 beräknades de två länen passera gränsen då antalet som lämnar arbetsmarknaden är fler än de som kommer nya till den. Om ingenting görs och trenden fortsätter beräknas år 2025 antalet personer i arbetsför ålder årligen minska med 800 personer.

Bristande matchning

Svårigheter att hitta rätt kompetens är företagens största tillväxthinder. De senaste åren visar undersökningar att vart tredje företag i Västerbotten tvingats tacka nej till nya order på grund av brist på arbetskraft. Parallellt med den utvecklingen har man i norrlandslänen den högsta medelåldern i landet på företagens ägare.

 

Så företagen behöver rekrytera ny personal på samma gång som det behövs nya företagare som kan leda företagen. Samtidigt finns outnyttjade resurser tillgängliga för arbetsmarknaden, inte minst bland utrikesfödda med eftergymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning, och unga arbetssökande utan tidigare arbetserfarenhet.

 

– I båda länen har vi ett inflöde av personer från andra länder som är en viktig del för vår tillväxt, och projektet ser det som mycket väsentligt att tillvarata deras kompetenser. Ska vi dessutom lyckas med att ersätta alla som nu lämnar arbetsmarknaden på grund av åldersskäl, är det av stor vikt att de personer som kommer till landet som flyktingar erbjuds bästa möjliga förutsättningar till bostad och arbeten. Dessa personer bidrar till utveckling på både kort och lång sikt vilket Norrbotten och Västerbotten är helt beroende av, säger Torbjörn Halvardsson, regionchef på Företagarna i Västerbotten.

En brygga mellan arbetsgivare och arbetssökande

JobbMatchen vänder sig till två målgrupper. Dels arbetsgivare, som utgörs av små och medelstora företag med färre än 50 anställda och offentliga arbetsgivare. Den andra målgruppen är arbetssökande, med särskilt fokus på nyanlända med eftergymnasial kompetens. Projektet riktar sig även mot arbetssökande som står längre ifrån arbetsmarknaden och arbetssökande utanför regionen.

 

- Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Men varken Arbetsförmedlingen eller företagarna själva klarar av att hantera nyrekryteringen i den omfattning som behövs. Därför ska JobbMatchen fungera som en brygga för att hitta nya arbetssätt som underlättar utvecklingsmöjligheter och tillväxtmöjligheter för små- och medelstora företag och offentliga arbetsgivare, säger Torbjörn Halvardsson.

 

JobbMatchen ger båda målgrupperna stöd i rekryteringsprocessen och erbjuder hjälp att hitta rätt kompetens genom att matcha, annonsera, skapa mötesplatser och ta fram urval av lämpliga kandidater. Projektet vill också få arbetsgivare att bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns hos arbetssökande inom grupper som står längre från arbetsmarknaden.

 

Målsättningen är att skapa närmare 500 nya anställningar under den tre år långa projektperioden, varav minst 90 ska vara anställningar av nyanlända.

Uppsökande verksamhet och praktikplatser

JobbMatchen tar hjälp av de lokala Arbetsförmedlingskontoren för att söka upp och identifiera potentiella arbetssökande. Man erbjuder personlig kontakt och hjälp för de arbetssökande för att de ska kunna ta nästa steg i rekryteringsprocessen, vilket också bidrar till en mer kvalitativ matchning gentemot arbetsgivaren. Projektet erbjuder sig att sköta all kontakt med de arbetssökande om arbetsgivaren så önskar. I annat fall tar arbetsgivaren vid efter matchningsarbetet.

 

En annan viktig del i projektet är praktikplatser. Med tanke på att delar av målgruppen är arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden har praktikplatser visat sig vara ett framgångsrecept.

 

- Det finns en försiktighetsprincip hos arbetsgivarna, de är tveksamma till de här grupperna av olika skäl och behöver ofta få prova en person under en praktik för att se att de funkar på arbetet innan man vågar anställa dem, säger Torbjörn Halvardsson.

 

Projektets arbetssätt har redan tilltalat många företag i regionen, många uppskattar de mer exakta matchningarna och de effektivare rekryteringsprocesserna som projektet erbjuder. Fram till och med december 2016 har JobbMatchen haft 279 kontakter med privata företag och 25 kontakter med offentliga verksamheter.

 

Projektet har haft 227 rekryteringsuppdrag under 2016 varav 167 avslutats. Dessa kontakter har lett till 71 anställningar genom projektet och 36 praktikplatser. Under hela projektperioden, som omfattar tre år, är målet att nå 1 000 deltagare.

Bild i högerkolumnBild på Nuha och Magnus. Nuha har arbetat som elektriker i Gambia 10 år. Han har via Jobbmatchen validerat för yrket, läst in kurser som saknades och nu fått sin första anställning som elektrikerlärling steg 2 hos Umia i Luleå.

Jobbmatchen

Programområde:
2.3 Öka övergångarna
till arbete

Region:
Övre Norrland

Projektägare: 
Företagarna Västerbotten Service AB

Läs mer om projektet.

Läs om projektet i Projektbanken.