Logotyp på utskrifter

Remissyttranden över förslagen till nya förordningar

28 september 2018

Här kan du ta del av till vilka remissvar som regeringen har tagit emot när det gäller följande remiss:

 

Remiss av EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden+
  • Sammanhållningsfonden
  • Europeiska havs- och fiskerifonden

(Och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering; de fondspecifika förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473).)

 

Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473