Logotyp på utskrifter

Sammanfattning för allmänheten

25 maj 2018

Det svenska socialfondsprogrammet ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktig sysselsättning. Insatserna syftar till att stimulera kompetensutveckling, förstärka kopplingen mellan skola och arbetsliv, öka övergångarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden och att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

 

Programmet kan under perioden 2014–2020 stödja relevanta projekt med upp till cirka 1,5 miljarder euro, 730 miljoner euro från kommissionen och lika mycket från Sverige.

 

Socialfondsprogrammet har tre programområden för att genomföra insatser. Programområde 1 fokuserar till största delen på kompetensutveckling för sysselsatta men även på en bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Socialfondens andra programområde ska göra det lättare för målgrupperna att få jobb, studera eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden.

 

Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i Europa som hade högst arbetslöshet bland unga, minst 25 procent, i mars 2013. I Sverige ska pengarna användas i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Socialfondsprojekten ska utgå ifrån följande horisontella principer som är gemensamma för alla:

  • Jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Tillgänglighet för personer som har funktionsnedsättning
  • Icke-diskriminering
  • Ekologisk hållbarhet

 

Utlysningar av medel görs i åtta regioner som får 75 procent av fonden, resterande fördelas nationellt. Under 2017 genomfördes 59 utlysningar och 201 ansökningar har kommit in. Av dessa har 107 ansökningar godkänts med en total kostnadsbudget på 140 miljoner euro.

 

Av den totala budgeten under den totala programperioden är 66 procent beslutad till projekt.

 

Antal deltagare som påbörjat deltagande i projekt

Programområde

Totalt

Varav kvinnor

Andel kvinnor %

Varav män

Andel män %

1

43 052

29 624

69

13 428

31

2

20 288

9 018

44

11 270

56

3

23 849

9 809

41

14 040

59

Totalt

90 191

49 725

55

40 466

45

 

Antalet deltagare som påbörjat deltagande i projekt, till och med 2017, uppgår till nära 90 200 varav 49 700 kvinnor och 40 500 män. 69 procent av de som påbörjat deltagandet i projekt inom programområde 1 är kvinnor. Inom programområde 2 och 3 är andelen män större, 56 respektive 59 procent.

 

 

Av de som avslutat deltagande i projekt inom programråde 1 uppger 37 procent att de förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter att de lömnat projektet. 34 procent av kvinnorna och 40 procent av männen uppger att de fått en förbättrad arbetsmarknadssituation. Med en förbättrad arbetsmarknadssituation avses att deltagaren uppnått något av följande: fått fast istället för tillfällig anställning, gått från deltidsanställning till heltidsanställning, befordrats, erhållit en kvalifikation (certifiering av uppnådd kunskap eller kompetens) eller fått uppgifter som kräver mer kunskap, kompetens och/eller ansvar.

 

Inom programområde 2 har cirka 9 400 personerna avslutat sitt deltagande i projekt för sex månader sedan eller mer. Av dessa har 66 procent, 64 procent av kvinnorna och 68 procent av männen, en stärkt ställning på arbetsmarknaden sex månader efter projektavslut. Med stärkt ställning avses att deltagare arbetar eller studerar efter avslutad insats eller att deltagare som tidigare inte ingick i arbetskraften anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.

 

Inom programområde 3 för unga är resultatet sex månader efter att deltagare avslutat sitt deltagande i projekten för de cirka 15 300 personerna som har avslutat sitt deltagande för sex månader sedan eller mer, att 83 procent, 81 procent av kvinnorna och 84 procent av männen,  har en stärkt ställning på arbetsmarknaden.