Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering juli 2018

Insatser till dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 71 procent av medlen är intecknade i projekt. Hittills har drygt 111 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 55 procent kvinnor och 45 procent män. Flest deltagare, närmare 52 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. I programområde 2, där projekten arbetar med olika typer av stödjande insatser riktade till arbetslösa kvinnor och män, uppgår antalet deltagare till drygt 32 000. I programområde 3, där projekten riktar sig till unga vuxna i åldrarna 15–29 år med liknande typer av insatser som i programområde 2, uppgår antalet deltagare till drygt 27 000.

 

Trots att de mesta av medlen är intecknade och antalet deltagare ökar ser vi en tendens till att utbetalningarna till projekten fortfarande är förhållandevis låga. Eftersom det finns krav på utbetalningstakt, bland annat genom det så kallade resultatramverket, är detta något myndigheten behöver arbeta aktivt med. Utbetalningstakten är fortsatt låg men viss förbättring har skett efter senaste socialfondsrapporten och de godkända kostnaderna motsvarar 28 procent av totala ramen att jämföra med 23 procent vid föregående uppföljning.

 

I rapporten fördjupas kunskapen kring insatser riktade till dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden, det vill säga insatser inom särskilt mål 2.3. En fråga som ställts inför fördjupningen är ifall projekten i mål 2.3 skummar grädden av mjölken, det vill säga riktar sig till deltagare som står närmare arbetsmarknaden än vad som kan förväntas, med avseende på att målgruppen för insatserna ska vara kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

 

Rapporten visar att så är inte fallet, inte på övergripande nivå. Däremot är det tydligt att projekten lyckas bättre med att nå vissa målgrupper och sämre med att nå andra. Projekten når många nyanlända och även utomeuropeiskt födda kvinnor och män som varit långtidsarbetslösa och ofta är lågutbildade, vilket ligger väl i linje med programmets ambition. Däremot når inte insatserna kvinnor och män med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete i nämnvärd utsträckning.

 

Då det gäller resultaten hittills i mål 2.3 syns dessutom en markant skillnad mellan kvinnor och män då det gäller hur många som efter projektet återfinns i sysselsättning. Avsevärt fler män än kvinnor återfinns i sysselsättning. I rapporten finns inte utrymme att reda ut varför det ser ut på detta sätt, men faktorer som kan påverka tas upp och diskuteras. Ekonomisk resursfördelning, liksom insatsernas kvalitet, är exempel på faktorer som kan antas påverka resultatet.  

Regional och nationell uppföljning av ekonomi och indikatorer  

Uppföljning av programmets kvantifierade mål per enhet samt användningen av de ekonomiska ramarna. Uppföljningen omfattar deltagare och ekonomi.
 
Uppföljning kommer att göras minst tre gånger per år i samband med att vi lämnar uppföljning till Arbetsmarknadsdepartementet. Brytdatum för denna uppföljning är för deltagare inrapporterade till SCB till och med 30 juni 2018 och för de ekonomiska uppgifterna samt det planerade antalet deltagare är det 15 augusti 2018.


Uppföljning av indikatorer och ekonomi per enhet. Uppdaterad 20180823