Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Målet med Fead

20 april 2015

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, förkortad Fead (Fund for the European Aid to the most Deprived), är en ny fond under perioden 2014–2020. Fead är en del av Europa 2020-strategin som syftar till att minska fattigdom och social utslagning. Fonden ska komplettera Europeiska socialfonden och bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom att stödja insatser för social delaktighet.

Målet är att lindra fattigdom 

Fead finns i samtliga medlemsstater. Målet med Fead i EU är att främja social sammanhållning genom att bidra till att Europa 2020-strategins fattigdomsmål nås och det särskilda målet är att lindra den värsta formen av fattigdom genom att ge stöd till de som har det sämst ställt, samt att vara ett komplement till bland annat Europeiska socialfonden. Medlemsstaterna väljer själva vilka insatser och målgrupper Fead ska inriktas på.

 

Det svenska programmet kommer att arbeta med insatser för social inkludering. Även Danmark, Nederländerna och Tyskland har valt denna inriktning. Målgruppen för Fead i Sverige är personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. De omfattas inte av socialtjänstlagen och kan därför inte ansöka om ekonomiskt bistånd. Oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att därefter återvända till sina hemländer. Fead ska främja social sammanhållning och förbättra den sociala delaktigheten genom insatser inom samhällsorientering och hälsofrämjande.

 

Europeiska kommissionen godkände svenska programmet i slutet av februari 2015. I början av maj 2015 beräknas den första annonseringen av medel ske, vilket innebär att projekten kan komma igång under hösten samma år.

Fokus på samhällsorientering och hälsofrämjande

Fead i Sverige fokuserar på två områden: samhällsorientering och hälsofrämjande.

1. Samhällsorientering handlar om information av olika slag, från vägbeskrivningar till härbärgen till information om vilka villkor, rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. Informationen kan ges skriftligt och muntligt samt göras tillgänglig på deltagarnas hemspråk.

2. Hälsofrämjande omfattar insatser som ska förbättra hälsa eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare. Det handlar om att göra det möjligt för deltagarna att upprätthålla en personlig hygien och dagliga rutiner. Projekten kan informera, samordna eller genomföra insatser för att tillmötesgå eller förebygga dessa behov i samverkan med andra aktörer på området.

Antal individer och budget

För Sveriges del omfattar Fead 78 miljoner kronor för perioden 2014-2020. Målet är att insatserna ska nå individer, via civilsamhällets aktörer. Tanken är att fler aktörer ska gå samman och skapa strukturer som kan erbjuda bättre och mer heltäckande insatser.

 

Andra medlemsstater som Rumänien och Bulgarien har Fead motsvarande 4 respektive 1 miljard kronor och syftar till att dela ut mat till de mest behövande. Hälsofrämjande informationsinsatser, juridisk rådgivning och vägledning till sociala tjänster och arbetsmarknadsåtgärder är några kompletterande insatser. Läs mer om andra EU-länders Fead-insatser:

 

Svenska Fead öppnar en möjlighet för att finansiera insatser som faller mellan mat/kläder och arbetsmarknadsåtgärder. Fead kan med 78 miljoner kronor täcka det här gapet och förstärka/utveckla insatserna.

 

Läs mer på sidorna om Fead.