Logotyp på utskrifter

Högskolan i Skövde fångar upp spelintresserade UVAS

26 juni 2018

Studio Ludum är ett pilotprojekt sprunget ur förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg.
Ett syfte med Spel som etableringsverktyg var att undersöka möjligheten att använda spelintresse som trigger för att locka unga som står långt ifrån arbetsmarknaden, att engagera sig för att komma närmare sysselsättning. Ett annat syfte var att identifiera framgångsrika metoder under projektets gång.


Helena Rydén på regionkontoret i Göteborg, är samordnare för båda projekten:

– Det ska bli spännande att följa Projekt Studio Ludum. Metodkonceptet med hög grad av delaktighet från målgruppen, måste man säga karaktäriseras av social innovation. 

En tredjedel av eleverna avslutar inte sin gymnasieutbildning. Det får större konsekvenser i dag än vad det fick för 20 år sedan.

– Det är i första hand en examen som har fått allt större betydelse när individer behöver komma in på arbetsmarknaden, säger Susanna Holzer, kvalificerad analytiker på Svenska ESF-rådet.

– Om det är en gymnasieexamen eller annan typ av examen är inte det mest väsentliga, fortsätter hon.

Målgruppen i projekten är spel- och spelkulturintresserade tjejer och killar i åldrarna 15–24 år, som behöver komma närmare arbetsmarknaden. Unga som varken arbetar eller studerar kan förkortas UVAS. Internationellt använder man sig ofta av NEETs, Not in Education, Employment or Training.

 Men vi måste komma ihåg att det enda individer i UVAS-gruppen har gemensamt är att de är unga, annars är det en väldigt heterogen grupp unga med skilda behov och skäl till att de finns i gruppen, säger Susanna Holzer.

Det finns statistik för att utläsa vad merparten av unga som finns i representerad i UVAS gör, men för nästan en tredjedel är dock aktiviteten okänd. Med den tillgängliga statistik* som finns i dag går det att utläsa följande:

 • Aktivitet okänd
 • En stor del befaras vara utomlands och/eller försörjd av föräldrar
 • En mindre del antas vara så kallade hemmasittare
 • Finns i statliga/kommunala aktivitetsåtgärder (ej reguljär utbildning)
 • Invandrat under året
 • Ofta nyanlända

På högskolan i Skövde har man försökt att ringa in gruppen genom intervjuer med 25 aktörer med verksamheter som riktar sig till UVAS-gruppen i allmänhet. Man har också tittat på Ungdomsbarometern 2017 där frågan om vad ungdomar identifierar sig som ställts. Det är ganska många som identifierar sig som ”gamers”. Men någon väl underbyggd siffra finns inte tillräckliga underlag för att ge.

– Utifrån vad vi kunnat ta reda på så uppskattar vi att det kan vara upp till hälften av UVAS i vår region som är intresserade av spel eller spelkultur, säger Katrin Dannberg.   

Målgruppen kan vara lite skygg

En utmaning har varit att komma målgruppen nära. Katrin Dannberg, adjunkt i MEB (medier, estetik och berättande) på Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde, var projektledare för Spel som etableringsverktyg och är det nu för Studio Ludum.

– För att komma så nära målgruppen som möjligt behövde vi som startade projektet (Spel som etableringsverktyg) inse att vi är för gamla för att fullt ut förstå kulturen kring gamers. De här ungdomarna är ofta lite tillbakadragna och det är ibland svårt att få dem att känna förtroende för en medelålders akademiker.

– Därför var en viktig komponent för att närma oss målgruppen att rekrytera unga spelintresserade medarbetare till förstudieprojektet, berättar Katrin Dannberg.

Från förstudie till pilotprojekt

I slutet av mars i år så blev det klart att Strukturfondspartnerskapet prioriterar pilotprojektet Studio Ludum. Ludum betyder ”spel” på latin.

Studio Ludum är det ramverk inom vilket pilotprojektet har sin verksamhet. Studio Ludums struktur bygger på en blockkonstruktion (se illustration).

Blocken är indelade i tre kategorier: basverksamhet, aktiviteter och indirekt stöttning av projektdeltagare (se illustration).

Metod och helhet spelifieras

Spelifiering innebär att mekanismer som är vanliga inom spel används. Till exempel regelbunden, visuell återkoppling, motivations- och belöningsmekanismer. Syftet är att öka interaktionen och skapa ett engagemang hos deltagarna.

Studio Ludum eftersträvar inte att projektdeltagarna ska närma sig en spelrelaterad arbetsmarknad.

– Vi är inte ute efter att hitta spelutvecklare. Att man är intresserad av spel och spelkultur innebär inte nödvändigtvis att man vill jobba med eller är lämpad att ta fram spel.

– Utan snarare – vad det är i ungdomens spelintresse vi kan nyttja och koppla till olika typer av jobb på arbetsmarknaden, förklarar Katrin Dannberg.

Ett exempel kan vara en projektdeltagare som är intresserad av cosplay, att skapa kostymer inspirerade från spelkaraktärer. Ett sådant intresse kan vara en indikation på att hen är lämpad för yrken inom sömnad och kläddesign.

– Då är det viktigt att vi hjälper deltagaren att se denna koppling, och att vi visar vilka vägar man kan ta för att nå denna målbild, menar Katrin Dannberg.

Personal Inventory

I Studio Ludums digitala plats tar projektdeltagaren fram en Personal Inventory. Begreppet är inspirerat från spelens värld. Det handlar om att få en visuell överblick över sina egna färdigheter. Deltagarens Personal Inventory inbegriper även konkretisering av mål och vilka utmaningar som behöver bemästras för att nå målen.

– En slags kartläggning av projektdeltagarens styrkor och förmågor, berättar Katrin Dannberg.

– Våra deltagare skapar också ett alter ego – en avatar.

Avatar är också ett uttryck lånat från spelvärlden. I Studio Ludum kan deltagaren kan ta fram sin egen ”unika” Avatar.

– Vi kommer att skapa ett bibliotek av avatarer som har jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet, berättar Katrin Dannberg.

– Det har varit viktigt att komma bort från flera av de fördomar som gör att vissa gamers ”göms undan”. HBTQ-gruppen är en. En annan fördom kan vara att det i stort sett bara är killar som är gamers. Eller att gamers bara spelar på nätterna och sover hela dagarna. Det stämmer inte. 

Efter Studio Ludum?

Vad händer när en projektdeltagare gått igenom Studio Ludum?

– Ambitionen är att projektdeltagarna då är redo för att ta sig an studier eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, säger Katrin Dannberg.

Projekt Studio Ludum startar den 1 augusti 2018 och kommer att pågå under tre år.

– Ja, men vi smygstartar med ett seminarium under Almedalsveckan, berättar Katrin Dannberg.

Då presenteras projektet med efterföljande paneldiskussion om huruvida dataspelens drivkrafter kan användas för att nå unga som varken arbetar eller studerar. Seminariet blir på Västsvenska arenan måndagen den 2 juli klockan 12–13.
Läs mer här

 

*Temagruppen unga i arbetslivet 2017

  

 

Ludum
Katrin Dannberg på Socialfondens 60-årsevent den 26 oktober 2017. I mitten Spel som etableringsverktygs monter på samma event med projektets forskningsassistenter Jimmy Andersson och Christian Nyman Gomez med en besökare. Avatar är också ett uttryck lånat från spelvärlden. I Studio Ludum kan deltagaren kan ta fram sin egen ”unika” Avatar.


Studio Ludum

 

Läs här om hur spelet fungerar

 

Samverkansparter i Studio Ludum

 • Gullspång kommun
 • Götene kommun
 • Hjo kommun
 • Högskolan i Skövde (projektägare)
 • Skaraborgs kommunalförbund
 • Skövde kommun
 • Töreboda kommun

 

Lär dig mer om projektet

 

Läs mer om gruppen UVAS: