Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Medverkande projekt (utställare)

Övre Norrland

Jobbmatchen

Programområde 2, Nyanlända och arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden

Projektet är ett matchningsprojekt i PO2 som ägs av en privat aktör: Företagarna i Norrbotten och Västerbotten med 4 projektledare från PÄ samt Arbetsförmedlingen. Styrgruppen finns på strategisk nivå och är förankrat hos diverse regionchefer plus landshövdingen vilket har gett ett stort medialt genomslag. Genom att börja i rätt ände med en gedigen kunskap om företag och att prata företagares språk är andelen deltagare som går till ”riktiga” jobb hög. Projektet matchar 1000 deltagare, i 29 kommuner och målet är cirka hälften till arbete. Ett metodutvecklande projekt med ”riktiga” jobb i fokus.

 

Mellersta Norrland

Samlad Kraft för Ånges framtid  

Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga

Projektet har arbetat på bra med en svår målgrupp där deras geografiska placering gör det tufft att få ut individer på arbetsmarknaden. En liten ort mitt i Norrlands inland har inte så stor arbetsmarknad. De har varit i Paris på en konferens och representerat ESF Sverige.   

 

UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)
Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga

Ett projekt som tar ett samlat grepp om ungdomar i hela Jämtland. Arbetar på ett mycket bra sätt, och skapar samsyn och samverkan mellan alla kommuner med fokus att få de unga till arbete eller i studier.   

 

Norra Mellansverige  

Framgången 

Programområde 2, Långtidsarbetslösa

Framgångens projektmål är att skapa en väl fungerande vuxensluss för personer i Falu kommun som uppbär försörjningsstöd. Projektet arbetar på med ett väldigt starkt driv både på kort och lång sikt. På kort sikt försöker de att hitta en tydlig och bra samverkan mellan aktuella aktörer och testa ut olika metoder för målgruppen. På lång sikt arbetar de på med att hitta ett tydligt koncept och samverkan för den vuxensluss som ska fortsätta efter projekttidens slut. Projektet försöker även att integrera de horisontella principerna i detta arbete och i vuxenslussen.

  

Affärskraft 2.0   

Programområde 1, Anställda i små företag med upp till 9 personer

Affärskraft 2.0 har uppnått goda resultat i sin målsättning att kompetensutveckla solo- mikroföretag och ge dem redskap att växa och nyanställa och man har tydliga målsättningar inom de horisontella kriterierna inom ramen för vad projektet skall uppnå. Projektet är ett av få projekt som drivs helt utan offentliga aktörer och ett av få projekt inom PO1 som har ett transnationellt samarbete.  

 

KIVO (Kvalitetssäkrade inkludering i vård och omsorg)

Programområde 2, Långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund  

Syftet med projektet är att bidra till kompetensförsörjningen inom vård och omsorg genom att möjliggöra för fler utlandsfödda att få anställning inom vård och omsorg. KIVO-metoden har sedan 2012 utvecklats och testats i ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Kommunal och arbetsgivarföreträdare inom vård- och omsorg. KIVO-metoden erbjuder arbetsgivarna en strukturerad process för arbetet med att klara den framtida kompetensförsörjningen. Målet med samarbetet är att kvalitetssäkra stödet för den enskilde arbetssökande och därmed öka möjligheterna till anställning inom vård och omsorg.

 

Östra Mellansverige

Mirjam

Programområde 2, Kvinnor inom etableringen

Projektets lärdomar och arbetssätt (extra insatser under etableringsfasen) har stor potential att implementeras i ordinarie verksamhet hos Arbetsförmedlingen. Projektet har redan visat på bra resultat, dvs. att kvinnor kommit i arbete, utbildning, snabbare än vad kvinnor gör som tar del av ordinarie insatser från Arbetsförmedlingen. Projektet fokuserar mycket på jämställdhet i sina insatser. 

 

Arbetshoppet 

Programområde 2, Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden  

Projektet ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och samtidigt till breddad rekrytering inom vård och omsorg. Intressant projekt där 60 personer på 30 arbetsplatser får utbildning för att sedan på ett kvalificerat sätt kunna handleda projektdeltagarna på de olika arbetsplatserna. Deltagarna förbereds inför praktik på arbetsplatserna genom en introduktionsutbildning och därefter utformas respektive deltagares lärandeprogram utifrån individens och arbetsplatsens förutsättningar. En så kallad case manager arbetar för att säkra deltagarens förutsättningar att genomföra programmet. Projektet omfattar 6 kommuner i Östergötland, ca 30 arbetsplatser. Projektet ska även leda till utveckling av en modell som kan implementeras.  

 

Arbetsplatsintegrerat lärande  

Programområde 2, Nyanlända kvinnor och män som befinner sig i etableringsuppdraget

Ett viktigt och angeläget projekt som tar sin utgångspunkt i utmaningar om att tillgodose vård- och omsorgssektorn med tillräckligt antal anställda med adekvat utbildning för uppdraget samtidigt som det finns en hög arbetslöshet, främst bland länets utomeuropeiska födda medborgare. Den analys som gjordes inför ansökan visar på en dubbel problematik, där invandrade kvinnor är de som står mest utanför arbetsmarknaden samtidigt som man vill få in er fler män i omsorgsyrkena.

 

Projektet kommer även att ha en interkulturell och normkritisk ansats i syfte att identifiera och rasera strukturella hinder på arbetsplatserna som tenderar att exkludera individer och grupper som avviker från rådande normer. Det organisatoriska lärandet inom interkulturell kompetens och normkritiska perspektiv ska följas av extern utvärderare för att mäta stegvisa förflyttningar i kunskaper och attitydförändringar.  

 

IBIS  

Programområde 2, Nyanlända och utrikes födda

Projektet arbetar med en hälsoskola för deltagarna som ska öka livskvalitén för nyanlända och minska sjukvårdskostnader framöver. Deltagarna visar tydliga framsteg i sin hälsa. Projektet arbetar även med att utveckla suggestopedi som är en metod för att lära sig svenska snabbare genom exempelvis lekar och rollspel.

   

Stockholm 

KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling)

Programområde: Startade som PO2 projekt, blev sedan två PO1 projekt i olika programperioder.

Projektet har pågått i ca 10 år, med stöd från ESF i fem-sex år i olika omgångar och olika programperioder. Pågår nu utan stöd från ESF. I projektet kan vi se exempel på både samverkan (flera kommuner som samverkar) och innovation då de har tagit fram instrument inom socialtjänsten. Projektet är ett lyckat pärlbandsprojekt.  

 

Sverige bygger ut

Programområde 1.2 Kompetensförsörjning  

De tre ESF-finansierade projekten Sverige bygger ut, Sverige bygger nytt och En byggbransch för alla är beviljade inom de tematiska utlysningarna som riktades till byggbranschen. Projekten adresserar olika utmaningar inom området och fungerar som systerprojekt genom ett nära samarbete i de frågor som blivit skärningspunkter.

  

Sverige bygger nytt

Programområde 2.1 Öka Övergångarna till arbete

Målgrupp: nyanlända kvinnor och män i etablering och långtidsarbetslösa med språkproblem. Målgrupperna inkluderar hög- och lågutbildade, unga och projektdeltagare med funktionshinder. Samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen som projektägare. Projektet har som mål att öka möjligheterna till arbete inom byggbranschen för nyanlända, unga vuxna, långtidsarbetslösa och personer med funktionsvariation. Särskilt fokus på kvinnor i dessa grupper. Öka jämställdheten och mångfalden inom byggsektorn.

 

En byggbransch för alla

Programområde 1.1 Kompetensförsörjning

Projektet avser att ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom byggsektorn. Projektet avser bidra till att matcha branschens växande behov, bryta könssegregation och bristen på mångfald samt bidra till att skapa mer jämställd och inkluderande byggbransch. Genom att små och medelstora företag får möjlighet att kompetensutveckla sin personal kan de bättre matcha arbetsmarknadens behov. 

Målgrupp1: Anställda inom byggsektorn i behov av kompetensutveckling i alla åldrar. Målgrupp 2: Verkställande direktörer, chefer, arbetsledare, personalansvariga och personaladministratörer hos små och medelstora företag.

 

Småland och Öarna

Vi blir fler-IKO i Kalmar län

Programområde 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män.

Projektet har som ambition att få ett kommunövergripande arbete kring integration med ett inkluderat jämställdhetsperspektiv. Projektet vill få ökad kompetens hos personal inom offentlig och ideell sektor för att underlätta och stödja nyanländas etablering i länet. Projektet kommer att ha ca 1000 unika deltagare under 3 år. I aktiviteterna kommer också övriga aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan samt ideell sektor såsom studieförbund, trossamfund, idrottsorganisationer med flera att erbjudas deltagande.

 

Change

Programområde 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män.

Projektet CHANGE syftar till att utveckla och etablera kostnadseffektiva modeller och metoder för kompetenshöjning som stödjer medarbetarna inför de nya utmaningarna gällande integrationsarbetet. CHANGE omfattar närmare 3000 deltagare anställda inom 13 kommuner, sociala företag och studieförbund. CHANGE genomförs med blandad lärmiljö, vilket stimulerar olika förutsättningar för lärande samt bidrar till hög tillgänglighet och effektivt lärande. Föreläsningar, webbutbildningar, studiecirklar och handledning varieras genom lärarledda aktiviteter och självstudier. Webbaserad lärplattform används. Ett basblock riktas till alla deltagare, tre nätverk skapas för specifika insatser: handledning, pedagogik och erkännande. Vetenskaplig kompetens har kopplats till projektet.

 

Vårdintegrerat SFI

Programonråde 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och brett marknadsföra en ny modell för yrkesintegrerad SFI-undervisning med vårdinriktning. Det övergripande syftet är att ta fram ett arbetssätt som reducerar utanförskap och främjar integration av utrikes födda. Undervisningen i svenska språket skall vara helt integrerad med vård/omsorgsutbildningen och flexibel med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och vårdgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med fokus på jämställdhet och minst hälften av deltagarna skall vara män. Projektet har fått mycket uppmärksamhet och är välfungerande.

 

Västsverige

InVäst, Integration Västsverige

Programområde 1.1

Projektet syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

Projektets största del handlar om kompetensutveckling och processledning för att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter i Västsverige. Totalt kommer 42 sfi-verksamheter att delta i utvecklingsinsatser. I Göteborgsregionen handlar det om 18 verksamheter i Alingsås, Göteborg, Kungälv, Mölndal och Partille. Därtill medverkar Herrljunga, Vårgårda och Mark i Boråsregionen som en del av InVäst GR.

 

Sätt färg på Göteborg

Programområde 2, Unga 15-24 år

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och sysselsättningsprojekt där flera aktörer arbetar tillsammans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb och för att binda samman staden. Ungdomar från utsatta områden ges möjlighet att pröva på målaryrket. De som passar för yrket får möjlighet till måleriutbildning. Projektet har en unik nära samverkan mellan kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedling, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltning, lokala nätverk, branschförening och fadderföretag inom måleri.

Ett jämställdhetsmål är att 40% av deltagarna ska var kvinnor, att jämföra med nuvarande nivå om 5% i branschen.

 

Integration Halland

Programområde 2, Nyanlända invandrare

I projektet Integration Halland samverkar de sex halländska kommunerna för att förenkla nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Riktade aktiviteter genomförs parallellt med att en kunskapsplattform byggs upp.

Utöver det gemensamma kunskapsinsamlandet på regional nivå erbjuder Integration Halland specifika aktiviteter på kommunnivå. Aktiviteterna riktar sig till deltagare i projektets primära målgrupp och utgår ifrån varje kommuns behov och utmaningar. De innebär allt från praktikplatser, arbetsplatscoacher och studiementorer till samhällsinformation och utbildningar i hälsa och arbetsplatskultur. I alla aktiviteter får deltagarna träning i svenska språket.

 

Spel som etableringsverktyg

Programområde 2.2

Förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg handlar om att hitta nya vägar för att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att undersöka om ett intresse för spel, spelteknik och spelkultur kan underlätta för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

En viktig målsättning är att planen blir genomförbar och relevant för målgruppen och övriga intressenter. Detta innebär att de metoder som tas fram i förstudien måste vara attraktiva och spännande för den unga målgruppen. Strategierna måste också innebära ett mervärde och ett tillägg gentemot befintliga metoder, framförallt för att väcka intresse hos övriga intressenter att engagera sig i ett genomförandeprojekt och efterföljande implementering.

 

Förstudien kommer därför att genomföras tillsammans med representanter från målgruppen, dvs. unga som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Representanterna kommer att bestå av unga som är i olika grad intresserade av spel och spelutveckling. Förstudien kommer kontinuerligt efterfråga input från Arbetsförmedlingen, kommunerna, spelbranschen, studie- och yrkesvägledare samt andra relevanta aktörer.

 

Sydsverige 

YALLA Sofielund

Programområde 2.3. Långtidsarbetslösa med sammansatt problematik. Särskilt fokus på målgrupp kvinnor med utländsk bakgrund.

Projektägare Malmö Stad i samverkan med Yalla Trappan ideell förening. Intressant utifrån att projektidén bygger på att skapa arbetstillfällen, i ett utsatt område inom Malmö. Utanförskapet är högre än i andra delar av Malmö och utbildningsnivån betydligt lägre. Det saknas idag möjligheter för arbetstillfällen. Samarbete mellan offentlig, privat och ideella sektorn. Att sprida metoden till deltagande kommuner med syfte att starta upp arbetsintegrerade sociala företag.

 

Yalla Sofielund bygger Yalla Trappans metod och koncept som har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med målgruppen. Projektet har fokus på att öka sysselsättningen för individer som står långt från arbetsmarknaden samt att hitta modeller för en systematisk samverkan för att bättre möta individer med sammansatt problematik.

 

Rekrytera

Programområde 2.3 Boende i Helsingborg utsatta områden invandrarbakgrund

Projektet rustar deltagarna för arbete eller studier, tät samverkan med näringsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, vården och fastighetsägare. De har också "brobyggare", personer som bor i området med samma bakgrund som målgruppen plus högskoleutbildning, för att underlätta arbetet och skapa förtroende i bostadsområdet bland de presumtiva deltagarna. Fina resultat tidigt i genomförandefasen.

 

Nationellt

Ung Framtid

Programområde 3, Unga arbetslösa 16-29 år inkl nyanlända inom etableringen

Detta är det absolut största projekt som någonsin genomförts i Socialfonden. Tar ett samlat grepp kring ungdomsarbetslösheten tillsammans med Ung Komp, se nedan, och som genomförs av den mest centrala organisationen för frågan (Arbetsförmedlingen) som projektägare. Tillsammans med Ung Komp, se nedan, visar på viktiga lärdomar kring implementering av projektresultat och hur man bör organisera projekt för att åstadkomma implementering.

 

Ung Komp

Programområde 2, Unga arbetslösa 16-24 år (något förenklat de unga som står längre från arbetsmarknaden, ofta med sammansatt problematik)

 

Plug In 2.0

Programområde 2, Unga som riskerar att ej fullfölja sina gymnasiestudier: 1. Unga som riskerar hoppa av gymnasiet. 2. Unga inom kommunala aktivitetsansvaret (som bör tillbaka till gymnasiet. 3. Nyanlända unga

Detta är det största och mest centrala projektet kring avhoppsfrågan (som i sin tur är en av de största utmaningarna inom svensk utbildningspolitik). Projektverksamheten har pågått ganska länge och genom ”verkstäder” över hela landet, vilket möjliggjort systematisering av resultat samt påverkansarbete både på lokal, regional och på policynivå. Intressant projektriggning i form av flernivåstyrning (lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt).

 

Regiovux

Programområde 1.2. Inga deltagare på individnivå. Projektet riktar sig till kommun/kommunalförbund och regioner (regionala kompetensplattformar)

Detta projekt utgör en direkt försöks-/pilotverksamhet inför en politisk reform på yrkesvuxområdet (Regionala yrkesvux). Nu när reformen genomförs kan detta projekt stoltsera med direkta lärdomar som andra regioner kan ta efter. Med små medel (5 mkr) har detta projekt nått stor nationell påverkan. Detta projekt skulle dessutom kunna leda till nya regionala projekt/satsningar som skulle kunna ta vid för att ”göra i skarpt läge” med deltagare.