Logotyp på utskrifter

Projektet Integration Halland är igång

26 februari 2016

Projektet Integration Halland ska arbeta med integration i sex halländska kommuner under de kommande tre åren. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har sin bakgrund i den kraftiga ökning som skett av antalet asylsökande i Sverige.

 

I Hylte har man lyckats väl med integrationsarbete, kommunen fick exempelvis utmärkelsen Årets Integrationskommun 2010. Det är också den kommun som i förhållande till sin folkmängd har tagit emot den största andelen nyanlända under åren 2013 och 2014.

 

De viktigaste delarna i projektet är att utveckla en gemensam lärplattform där kommunerna kan lyfta upp goda exempel och lära av varandra. Lärplattformen förväntas att förbättra kvaliteten i arbetet med de nyanlända och ge långsiktiga positiva effekter för de medverkande organisationerna och förbättra för den enskilde. Projektet kommer också att bedriva aktiviteter i de sex kommunerna utifrån kommunernas egna behov och utmaningar. Det handlar om allt från tidiga insatser till mentorskap och hälsoprofilering.

 

Projektet har under några månader haft en analysfas och kommer i början av 2016 övergå till en genomförandefas. Projektledare Emma Gröndahl menar att den största utmaningen i projektet kommer att vara att få samtliga samverkansparter att fortsätta hålla fokus på utmaningen att få fler nyanlända i arbete och inte fastna i enbart den första fasen när en nyanländ kommer till Sverige.

 

- Den som varit mest positivt med projektet under analysfasen har varit det genuina engagemang som finns för och i målgruppen, både från de samverkande kommunerna men också från näringsliv, civilsamhälle och målgruppen själva, säger Emma Gröndahl.

 

Det finns en stor efterfrågan på den lärplattform som projektet etablerar och samtliga parter ser stora fördelar av den ökade samverkan som blir en följd av projektet.

 

Vill du veta mer om projektet Integration Halland vänligen kontakta projektledaren Emma Gröndahl på emma.grondahl@hylte.se eller följ projektet på www.integrationhalland.se