Logotyp på utskrifter

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige december 2015

16 december 2015

Nya Socialfondsprojekt startar

Fem nya projekt inom Socialfonden i Västsverige, det blev resultatet när det västsvenska strukturfondspartnerskapet sammanträdde 11 december. Två av projekten handlar om utveckling och kvalitetssäkring av collegeverksamheten i Västsverige. De övriga tre handlar om insatser för att öka övergångarna till arbete för personer som är i behov av särskilda och samordnade insatser.

 

De nya projekten, som startar under våren, är:

  • Collegesamverkan VG, som drivs av Skaraborgs kommunalförbund
  • College Väst, som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Point, som drivs av Sjuhärads samordningsförbund
  • Effektbutiken, som drivs av Göteborgs Stad, Social resursförvaltning
  • Arbeta och leva i Väst, som drivs av Medborgarskolan

 

Här kan du ta del av strukturfondspartnerskapets pressmeddelande efter mötet.

 

Den 11 februari är det dags för nästa prioriteringsmöte med strukturfondspartnerskapet. Då är det utlysningarna för projekt inom kompetensutveckling inom vård och omsorg, kompetensutveckling för att motverka diskriminering, samt insatser för att öka övergångarna till arbete för unga, som ska upp för prioritering. 


Bättre analys och mer genomarbetad integrering av horisontella principer behövs

Erfarenheterna efter andra utlysningsomgången visar att projekten behöver fortsätta utveckla hela effektkedjan som börjar med en bakomliggande analys och problembild, via målgruppsanalys och föreslagna aktiviteter över till de förväntade resultaten. I många ansökningar behöver denna kedja hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot de förväntade resultat och effekter som utlysningen har som mål.

 

Även integreringen av de horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering behöver utvecklas. Dessa principer ska inte vara något som ligger vid sidan av i ansökan, utan vara tydligt integrerat i samtliga delar.


Kommande informationsmöten som stöd för dig som söker medel

Under våren kommer Svenska ESF-rådet i Västsverige att bjuda in till informationsträffar i Halmstad och Göteborg, utifrån erfarenheterna i de första utlysningsomgångarna. Träffarna kommer att fokusera på ansökans olika delar och förhoppningsvis hjälpa dig som söker stöd att nå en än högre kvalitet i ansökan.  Information om tid och plats för träffarna kommer att publiceras på esf.se i slutet av januari månad.


Nästa utlysningsomgång har fokus nyanlända

I mitten av februari öppnar Svenska ESF-rådet i Västsverige två utlysningar för projekt som ska stödja och utveckla insatserna för nyanlända i regionen.

 

Den ena utlysningen är inom programområde 1 och handlar om kompetensutveckling för medarbetare och verksamma inom de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Här kommer Svenska ESF-rådet att i utlysningen eftersöka ett sammanhållet projekt i regionen.

 

Den andra utlysningen är inom programområde 2 och handlar om insatser för att öka övergångarna till arbete och studier för i första hand nyanlända som är aktuella för arbetsmarknadsinsatser. Här kommer Svenska ESF-rådet att eftersöka projekt som spänner över ett större geografiskt område och samverkan med Arbetsförmedlingen kommer att vara ett krav.


Kommande utlysningar

I juni 2016 kommer Svenska ESF-rådet i Västsverige att öppna nästa större ansökningsomgång för projekt som ska starta i början av 2017. Inriktningarna på dessa utlysningar kommer att meddelas i mitten av februari. Tänkbara inriktningar är kompetensutveckling inom besöksnäringen, insatser för att öka övergångarna till arbete och studier för unga mellan 15 och 24 år, samt insatser för att öka övergångarna till arbete för nyanlända.

 

Svenska ESF-rådet kommer tyvärr inte att kunna lämna någon ytterligare information om dessa kommande utlysningar före mitten av februari 2016.


Ökad samverkan med Rumänien

I slutet av november månad besökte Svenska ESF-rådet i Västsverige Bukarest, Rumänien. Rumänien har under de senaste åren intensifierat sitt arbete med EU:s strukturfonder och hämtar hem allt mer medel från fonderna genom allt bättre projekt. Det finns ett stort intresse från Rumäniens sida av samverkan med Sverige i allmänhet och Västsverige i synnerhet. Har du intresse av samverkan med Rumänien är du välkommen att kontakta Svenska ESF-rådet i Västsverige som kan förmedla lämpliga kontakter och ingångar.

 

Besöket gav också information om exempelvis romers situation i Bukarest i dag. Många romer lever i ett mycket gravt utanförskap och under miserabla förhållanden. Många vittnar också om att den vardagliga diskrimineringen av romer och fördomarna gentemot dem är stor.

 

Svenska ESF-rådet har via Europeiska socialfonden tidigare medfinansierat produktionen av utställningen ”Vi är romer” som visats på Göteborgs stadsmuseum. Om du missade att se den kommer en ny chans under hösten 2016, då utställningen kommer att öppna på Malmö museum. Svenska ESF-rådet gör också insatser för EU-migranter, där romer utgör en betydande grupp, via Fead – fonden för dem som har det sämst ställt. Under hösten 2015 startade två projekt i Västsverige, finansierade av medel från Fead.

  • Bättre hälsa, som drivs av Göteborgs Stad
  • Po drom – mobila team, som drivs av Göteborgs Räddningsmission

 

Här kan du läsa mer om Fead.

 

Tack för ett mycket spännande och lärorikt 2015

Med detta vill jag och medarbetarna på Svenska ESF-rådet i Västsverige tacka för ett spännande och lärorikt 2015 – och inte minst för allt gott samarbete under första året i den nya programperioden!


Under året har vi publicerat 11 utlysningar, startat upp 14 projekt inom Socialfonden och beviljar nu fem nya projekt som startar i början av 2016.

 

Vi önskar er sköna helger och ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2016!

 

Micael Nord

Regionchef