Logotyp på utskrifter

Ett samtal om: Den organiserade ohälsan

14 juni 2016

Den 1 juni genomförde Svenska ESF-rådet i Västsverige konferensen Ett samtal om: Den organiserade ohälsan - och hur vi skapar ett hållbart arbetsliv på Folkets hus i Göteborg. Nästan 200 deltagare kom för att lyssna till bland andra Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef vid Institutet för stressmedicin, samt Anna Storm och Ylva Lindahl, chefer inom privat respektive offentlig sektor och som prisats för sitt hälsofrämjande ledarskap.

 

Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet, och dagens moderator Emilia Liljefrost, analytiker vid Svenska ESF-rådet, inledde dagen med att ge en bild av den ökande psykiska ohälsan och vilka konsekvenser det får för t.ex. antalet sjukskrivna. Lars Lööw satte också in Europeiska socialfonden i sammanhanget och hur viktigt det är med hållbara arbetsplatser för att nå de arbetsmarknadspolitiska målen om exempelvis ökad sysselsättningsgrad och att fler ska orka arbeta hela yrkeslivet.

 

Foto från konferensen 1 juni. Fotograf Fedja Zunic

 

Ingibjörg Jonsdottir från Institutet för stressmedicin berättade om arbetsmiljöns och arbetsorganisationens betydelse för sjukskrivningstalen. Ingibjörg menar att de insatser som görs i dag är i alltför hög grad individfokuserade och syftar till att rehabilitera individen tillbaka till en arbetsplats som inte fungerar. I stället borde större vikt läggas på att förändra arbetsplatsen så att den ger förutsättningar för medarbetarna att kunna sköta sitt arbete på hållbart sätt, oberoende av vilken ”ryggsäck” man har med sig när man kommer till jobbet. Ingibjörg uppgav vidare att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller sjukfrånvaro. Skiljelinjen går i stället mellan arbetsplatser med bra och mindre bra arbetsmiljö. Män i kvinnodominerade yrken är alltså sjukskrivna i samma utsträckning som sina kvinnliga kollegor och kvinnor i mansdominerade yrken är sjukskrivna lika lite som sina manliga kollegor. I stället för att koncentrera oss på könsdimensionen anser Ingebjörg att vi bör lyfta blicken och könsneutralt jobba med arbetsmiljön.

 

Marina Olsson, personaldirektör på Västra Götalandsregionen, talade även hon om betydelsen av en fungerande struktur för en sund arbetsmiljö. I hennes verksamhet har man t.ex. valt att lägga fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats snarare än de personliga förutsättningarna. Detta har tagit sig uttryck bl.a. genom mer jämställda arbetsplatser samt en norm om att varje chef ska ha maximalt 35 anställda under sig. Marina lyfte även vikten av att ha en sammanhållen strategi för det hälsofrämjande arbetet, inte minst i en så stor organisation som Västra Götalandsregionen. Insatserna måste hållas ihop, komplettera och bygga på varandra. Marina menar att den största motivationen i arbetet för friskare arbetsplatser är att medarbetarna ska ha förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Ekonomi är viktigt men är inte det huvudsakliga incitamentet. Avslutningsvis framhöll Marina att checklistor och verktyg är viktiga men det är ännu viktigare med ett gott förhållningssätt och kultur.

 

 Foto från konferensen 1 juni. Fotograf Fedja Zunic

 

”Culture eats strategy for breakfast”. Det hävdade Anna Storm, VD på IT-bolaget Elicit, ett företag som har en frisknärvaro på 98,4%, låg personalomsättning och i flera år har blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Anna pratade om hur viktiga ett företags värderingar är för att hålla nere sjukskrivningstalen. För att uppnå nyttiga värderingar behöver organisationen odla företagskulturen, tro på människors förmåga, se alla i organisationen samt ständigt återkoppla och ge feedback. De anställda måste våga be om hjälp. Det är svårt och kräver mod, men skapar även delaktighet. Anna menar dessutom att ledningen har ett ansvar att bygga infrastrukturen som gör att medarbetarna ska kunna prestera – och att det inte är en stödfunktion, utan en ordinarie del av företagets organisation.

 

Som enhetschef inom förskolan i Göteborgs Stad har Ylva Lindahl arbetat länge med att coacha, lyssna på och se medarbetarna. Hennes inställning är att alla mår bra av att ha en verksamhetsledare som tar sig tid att både lyssna och engagera sig i varje enskild person som jobbar. Brist på engagerat ledarskap leder oavkortat till mindre engagerade medarbetare. Ylva har hämtat mycket inspiration från den idrottsliga världen där hon genom duktiga tränare hittat sina förebilder för att ta med sig ett coachande ledarskap till arbetslivet. Att må bra på jobbet hör ihop med att man får feedback på det man gör och att utveckla sina egenskaper. Tydliga målsättningar och laganda är andra givna delar för en fungerande arbetsplats samt inte minst att ha roligt tillsammans. Ylva lyfte också behovet av rätt förutsättningar från ledningen. Ett eget ansvar för att som chef också tydliggöra uppåt vilka förutsättningar man behöver, är viktigt menade Ylva.