Logotyp på utskrifter

Pågående utlysningar

Strukturfondpartnerskapets prioritering sker den 29 november 2019 och beviljade projekt startar  tidigast 2 januari och senast 1 februari 2020.

Programområde 1, mål 1.2 - Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande

Utlyst belopp: 12 miljoner kronor (medfinansieringsgrad 53 %)

Målgrupp: organisationer, företag, skolor och myndigheter.

Vem kan söka: Branschorganisationer, utbildningsanordnare och myndigheter med ansvar för utveckling av strukturer.

Exempel:

  • Insatser som bidrar till att utveckla samverkan mellan berörda branscher och utbildningsanordnare och myndigheter.
  • Insatser för att utveckla metoder för bättre och mer systematisk behovsinventering av framtida kompetensbehov inom olika branscher och yrken.  
  • Insatser inriktade mot att främja yrkesutbildningarnas attraktivitet.
  • Insatser för att utveckla metoder för att bredda yrkesvalen för kvinnor och män och därmed bidra till att bryta begränsande könsstereotypa utbildningsval.

Programområde 2, mål 2.1 - Hållbara övergångar till arbete

Utlyst belopp: 98  miljoner kronor (medfinansieringsgrad 53 %)

Målgrupp:  Målgrupperna och deltagarna i projekten är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader), är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, är nyanlända invandrare, är unga

Vem kan söka: Organisationer inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Inriktning: Fokus ska vara att individen kommer i arbete, utbildning eller genom stegförflyttning närmar sig arbetsmarknaden. Detta med hjälp av att samarbetsformer mellan relevanta aktörer upprättas och/eller stärks utifrån innovativa och/eller beprövade metoder och arbetssätt.

Resultat: Att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Att samarbetsformer mellan relevanta aktörer, som är delaktiga i arbetet med individen, upprättas eller stärks. Att nya innovativa och/eller beprövade metoder och aktiviteter medför en tydlig stegförflyttning för individen, i syfte att komma närmare arbetsmarknaden, i arbete eller i utbildning.

20190702

Utökning av medel i pågående Po2 utlysning med yttrerligare 40 miljoner

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Resultatbaserat arbetsätt

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.