Logotyp på utskrifter

Utlysning 5 – Systematisk samverkan

Det särskilda målet 2:3
Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Utlysning Systematisk samverkan. Pdf öppnas i nytt fönster

 

Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 2 – ökade övergångar till arbete.

Svenska ESF-rådet utlyser högst 70 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska vara 33 procent.

 

Utlysningen omfattar högst 70 000 000 kronor (exklusive den nationella medfinansieringen). Av utlyst belopp reserveras 25 000 000 kronor för den regionala utlysningen "Social inkludering", diarienummer 2015/00541. Medel som inte tas i anspråk för projekt i utlysningen "Social inkludering" kommer att användas för beslut i denna utlysning.

 

Specifikt mål 2.3 för utlysningen är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

  

Utlysningen riktar sig till organisationer, föreningar, myndigheter och företag.

 

Målgruppen är kvinnor och män som är arbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och

- är unga (15-24 år)

- är nyanlända invandrare

- är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader)

- är utanför arbetsmarknaden (mer än tolv månader)

- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

- är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

 

Målgruppen i utlysningen omfattar även kvinnor och män verksamma inom den privata, offentliga och den idéburna sektorn.

 

Utlysningen pågår mellan 15 juli 2015 och 15 september 2015.

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2016 och pågå i 36 månader.