Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Beviljade projekt juni 2015

Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge prioriterade på mötet den 23 juni åtta projekt inom Programområde 2 i det nationella socialfondsprogrammet som bygger vidare på förankrade förstudier. 

Karlskrona kommun: SKAPA 2.0

Karlskrona kommun och Karlshamn kommun vill genom projektet “SKAPA 2.0” genomföra de resultat som framkommit i förstudien “SKAPA” och i projektet Liv i Livet. Detta arbete kommer att ske i samverkan med Ronneby kommun, Sölvesborg kommun, Olofström kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge samt Litorina Folkhögskola.

 

Projektet ska pågå under perioden 2015-09-01 - 2018-10-31. Stödet  från Europeiska Socialfonden uppgår till 14 905 702 kronor.

 

Projektets målgrupp är arbetslösa kvinnor och män som är 50 år eller äldre, samt kvinnor med invandrarbakgrund och personer med någon form av funktionsnedsättning i de fall som de befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Målet är att öka omsättningen av personer som passerar igenom arbetscentra i Karlskrona och Karlshamn. Detta ske ske genom att genomströmningstiden på de båda arbetscentra kommer att halveras inom projekttiden. SKAPA-metoden innehåller sex olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas både till deltagarens behov som kommer att identifieras i en ny mottagningsprocess samt genom att moduler kan anpassa till både kvinnors och mäns specifika behov. Modulerna är inom Stärka inklusive svenskträning, Aktivera, Kompetensutveckling inklusive yrkesförberedande praktik på arbetscentra, extern Praktik och matchning till Arbete och studier.

 

Arbetsgivare kommer att involveras i projektet för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs på arbetscentra stämmer överens med arbetsgivarnas krav på personer som ska ut på extern praktik eller ska rekryteras. Idéburna sektorn kommer att involveras i projektet eftersom de kan erbjuda inkluderande mötesplatser för deltagarna som gör att de kan få sin trygghet i samhället utanför de två arbetscentra.

Lunds stift: Nätverk Lunds stift

Projektet har framtagits i en delaktighetsprocess inom ramen för Svenska kyrkan av 11 församlingar i Lunds Stift. Ett unikt samarbete med fokus på hållbarhet såväl för individen som stödstruktur i samhället och hållbart miljöperspektiv.   

 

Projektmålet är: Förutsättningar för målgruppen personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig denna/få ett arbete har stärkts. Detta uppnås genom utvecklad systematisk internt kyrklig och extern samverkan samt ett arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Med hållbarhet avses social (demokrati, empowerment, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, icke diskriminering), ekonomisk, ekologisk, andlig och kulturell hållbarhet. Dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar för att uppnå hållbara resultat.

 

Projektperioden pågår från 2015-09-01 - 2018-08-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 30 149 805 kronor. 

 

Projektmålet har sex delmål som berör följande områden:
1. Hållbarhets perspektiv på verksamhet, anpassad till målgruppens behov
2. Intern samverkan inom stiftet
3. Extern samverkan
4. Kompetens personal
5. Påverkan
6. Ekonomiska förutsättningar fortsatt verksamhet

 

Utöver dessa delmål har mål tagits fram för jämställdhetsfrågor, dessa kommer att vara en integrerad del av ovanstående delmål, jämställdhet som en viktig tvärfråga.

Kristianstad kommun: Within

Projekt Within  ska arbeta med gruppen ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Det handlar om ungdomar som i stor utsträckning saknar betyg från grund/gymnasieskola.

 

Projektet ska pågå under perioden 2015-10-15 - 2018-10-15. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 17 283 444 kronor.

 

Förstudien resulterade bl.a. i ett antal nyckelfaktorer som är avgörande för att unga hamnar i utanförskap:

- Kommunernas kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
- Bristen på helhetsperspektiv och samsyn kring syfte och uppdrag.
- Stuprörsorganisering av verksamheter.
- Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

 

Genomförandeprojekt kommer att utgå från förstudiens resultat och gå vidare med ett konkret arbete i och kring målgruppen. Arbetet ska genomföras i sex Nordostskånska kommuner med olika inriktningar, avseende arbetssätt och metod. I varje kommun sker en samordning med befintliga resurser och andra relevanta samverkanspartners.

 

Projektets övergripande mål kommer att handla om att: - Öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning. - Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. - Ökad möjlighet för unga att steget in/etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Projektets totala målgrupp utgörs av 1095 individer. Samtliga förväntas bli identifierade, 75% förväntas bemöta kontakt. Motivationsarbetet förväntas leda till att ca 35% går vidare till studier/arbete.

Burlövs kommun: Peak           

PEAK innebär ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. Projektets övergripande syfte är att motverka unga kvinnors och mäns utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sina egna liv.

 

Projektet ska pågå under perioden 2015-09-01 - 2019-08-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 9 666 565 kronor.

 

Den bakomliggande idén innebär att grundvärdena som solidaritet och jämlikhet förstärks genom inkludering av unga från olika kommundelar, med olika bakgrunder och individuella situationer. Projektet kopplar därtill  idén om ungas aktiva medborgarskap, vilket ställer krav på alla interna och externa aktörer att tillsammans underlätta en väg in i samhällslivet för var och en individ.

 

Individuella behov och förutsättningar blir avgörande för utformandet av insatser. Runt individen byggs  strukturen upp i samarbete mellan Burlövs kommuns Socialförvaltning och Utbildnings- och kulturförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhögskolan Hvilan, sjukvården, näringslivet och ideell sektor. 

Hassela Helpline: Hassela Empowerment

Projektets målgrupp är unga kvinnor och män i åldrarna 15-24 år, som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. 240 platser erbjuds till målgruppen.

 

Projektet kommer att pågå under perioden 2015-10-01 - 2018-12-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 7 215 796 kronor.  

 

Hassela Empowerment är en utveckling och en breddning av metoden Hassela Movement. I genomförandeprojektet arbetar man vidare med metodiska framgångsfaktorer som anpassad teoretisk utbildning matchad mot praktikperioden, motiverande arbete i grupp, verktyg som stärker självkänslan hos individerna och relationsfrämjande ledarskap. Utöver att metoden i Hassela Movement ledde till att 87 % av de färdigexaminerade deltagarna i dag är i sysselsättning, har en oväntad framgångsfaktor varit den sociala mobilisering, som projektet också har fört med sig. I slutet av 2012 bildade examinerade coacher på eget initiativ Hassela Ungdomsrörelse, med syfte att skapa ringar på vattnet till andra unga och väcka ungas vilja till att engagera sig kring sociala frågor.

 

Som en vidareutveckling av metoden kombinerar man begreppet empowerment med Peter Håkanssons forskning som visar att överbryggande social kapital (det vill säga nätverk som är inkluderande, utåtriktat och omfattar människor med olika bakgrund; socialt, åldersmässigt, etnisk etc.) ökar ungas anställningsbarhet. Dessutom kommer ett studiespår att finnas med.

ABF Malmö: Kreativ arbetsmarknad 

Syftet med projekten är att hitta vägar att närma sig arbetsmarknaden för dem som står allra längst ifrån denna på grund av missbruk/psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.

 

Projektperioden kommer att pågå från 2015-09-01 - 2018-08-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 6 189 819 kronor.

 

Utifrån erfarenheter av tidigare projekt och arbete med målgruppen har man dragit slutsatsen att en stegvis modell är viktig för målgruppens väg till arbete. För att ta ”första steget ut” behövs en träffpunktsverksamhet med social gemenskap och möjlighet till aktivitet med positiva förebilder som gått samma väg och som kan erbjuda stöd i alla steg. Individerna förbereder sig i sin egen takt för arbetsträning och i förlängningen en anställning.

 

Inom ramen för projektet finns följande målsättningar:

  • Att erbjuda en öppen mötesplats, med brett innehåll och låg tröskel, där heterogena möten sker   dagligen och till vilken målgruppen kommer för sin egen skull.
  • Att skapa en fysisk plattform för diskussioner och utveckling av ökat brukarinflytande i Malmö, för att stärka och ta tillvara kunskap och resurser hos målgruppen.
  • Att erbjuda formaliserade och anpassade arbetsträningsplatser för målgruppen.
  • Att utveckla metoder och modeller utifrån socialt företagande för att skapa arbeten utifrån målgruppens kompetens och förmåga.
  • Att utveckla en tydlig marknadsföringsstrategi där man på ett kort och koncist sätt tar fram det sociala värde som är mervärdet av att stödja socialt företagande.
  • Att utveckla och i större skala prova idén om socialt bemanningsföretag som ett sätt för näringslivet att stödja socialt entreprenörskap, utan avkall på vinstkrav och kvalitet.
  • Att formalisera modeller för att sälja tjänster och erbjuda service till Malmö Stad, där målgruppens brukarerfarenheter är en viktig kompetens.  
  • Ta ett helhetsgrepp kring målgruppen vad gäller deras rehabilitering in i samhället.

Ronneby kommun: Kaoskompaniet

Projektet kommer att involvera 180 deltagare under tre år från målgruppen unga arbetslösa mellan 18-24 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet har även en sekundär målgrupp som inbegriper unga mellan 16-18 år och som inte går i gymnasiet. Arbetet sker i samarbete med Näringslivsenheten i Ronneby och Arbetsförmedlingen.

 

Projektperioden pågår 2015-09-01 - 2018-11-30. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 3 644 029 kronor.

 

Projektet arbetar utefter en bred definition av entreprenörskap med fokus på ”empowerment” och drivkraft. Detta låser inte deltagarna vid målet att starta företag utan ger även kraft att ändra sin situation, hitta annan sysselsättning så som studier eller bli samhällsförändrare/sociala entreprenörer.

 

Resultat och insikter från förstudien ligger till grund för genomförandeprojektet med samma namn där K står för kreaktivt lärande, A för arbetsplatser, O för okomplicerat företagande och S för scensationer:

Kreaktivt lärande - Projektet kommer att använda metoder för att stimulera modet att självständigt driva och utveckla idéer framåt. Utforma en lärmiljö som avdramatiserar företagande där unga arbetslösa kan testa affärs- och projektidéer som tar vara på och stärker deras naturliga nyfikenhet, företagsamhet och kreativitet. Att stimulera tanken om ett livslångt lärande snarare än att gå en utbildning.

 

En positiv effekt bedöms vara att deltagarna får större kunskap om och engagemang i samhälls- och utvecklingsfrågor.

 

Genom projektets aktiviteter ska projektet hos målgruppen bidra till att:

- Öka andelen unga i Blekinge med fullföljd gymnasieutbildning
- Öka möjligheten för unga i Blekinge att ta steget in på arbetsmarknaden
- Öka mobiliteten bland unga arbetssökande i Blekinge
- Öka sysselsättningsgraden bland unga kvinnor och män i Blekinge. 

Föreningen MINE: Samspelet 

MINE:s erfarenhet visar att det är svårt att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser präglas av invanda föreställningar, stereotyper och normer om bland annat etnicitet. I kontakt med MINE:s medlemmar upplever man att det råder en konsensus vad gäller vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor, men en svårighet kring hur det ska göras.

 

MINE erbjuder: praktikverksamhet för utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden, utbildningskoncept och handledningsstöd för både projektets deltagare och medarbetare på samarbetsföretagen. Metoden  efterlämnar diskussioner, resonemang och tankar kring mångfald på arbetsplatsen, vilket gör att verksamheterna hela tiden äger sin egen utvecklingsprocess.

 

Projektet kommer att pågå under perioden 2015-09-01 - 2018-02-28. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 2 746 588 kronor.

 

Metoden ger ökade möjligheter för utrikesfödda att komma närmare ett arbete och ett större yrkesnätverk. Med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling vilket är gynnsamt för såväl privat och offentlig sektor.

 

 

Den 23 juni prioriterade Strukturfondspartnerskapet fyra projekt inom Programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga.

Föreningen Furuboda: SIA ESF

SIA-modellen är ett framgångsrikt koncept som Furuboda Arbetsmarknad har utvecklat med stöd från Arvsfonden och i samarbete med Malmö högskola. Metoden har visat sig framgångsrik i arbetet med ungdomar med funktionsnedsättning för att öka deras inträde på arbetsmarknaden. Metoden fokuserar på individens fria val, på successiv ökad aktivitet och individuella processer som innebär stöd både inför och under ett arbete. Den teoretiska basen hämtas från Supported Employment.

 

Projektet ska pågå 2015-07-01 - 2017-12-31. Stödet från  Europeiska Socialfonden uppgår till 7 238 505 kronor

Kristianstad kommun: Lärlingsakademin Skåne NO 2.0

Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet.

 

Övergripande mål (Syfte):

• Ökad andel ungdomar med gymnasieexamen i de fyra kommunerna.

• Ökat antal ungdomar med efterfrågad kompetens som matchar efterfrågan från små- och medelstora företag i de fyra kommunerna.

• Inga arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år (Skåne Nordosts målbild 2020).

• Minskat utanförskap i de fyra kommunerna.

• Ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i de fyra kommunerna.

• Minskade samhällskostnader. Främst genom minskat behov av ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd, men även genom minskad kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.

• Ökad mobilitet på arbetsmarknaden.

Projektets mål är att bidra till en minskning av ungdomsarbetslösheten i de fyra kommunerna för ungdomar utan gymnasieexamen i åldern 15-24 år.

 

Projektet har fem delmål:

• Utbildning av 234 ungdomar i åldern 15-24 under projektperioden som leder till att de blir anställningsbara.

• Ungdomar mellan 15 och 24 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och som inte arbetar eller studerar ska motiveras att söka och genomföra en yrkesutbildning eller på annat sätt komma närmare arbetsmarknaden.

• Målet med utbildningen är att minst 70 % av ungdomar 15-24, som fullföljer sin utbildning, ska få anställning eller gå vidare till fortsatta studier.

• Av deltagarna i projektet ska 50% vara män och 50% kvinnor

• Att det vid varje introduktionskurs medverkar en man som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke eller kvinna som arbetar inom ett mansdominerat yrke.

 

Vi arbetar med lärlingsutbildning för unga vuxna. Det finns olika vägar in i projektet men alla bygger på att deltagare gör det frivilligt. Ingen kan bli anvisad till utbildningen. Alla ungdomar går inte vidare till lärlingsutbildning utan går enbart introduktionskursen för att hitta den rätta vägen vidare mot arbetsmarknaden. För de deltagare som väljer att gå vidare efter introduktionskursen tas en anpassad studieplan fram utifrån individens behov och mål i arbetslivet. Deltagaren matchas sedan mot ett företag. Utbildning sker både på arbetsplatsen och hos utbildningsanordnare. På arbetsplatsen finns en handledare som får regelbunden utbildning i projektet, inkl. kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

 

Projektet ska pågå 2015-07-01 - 2017-12-31- Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 19 398 339 kronor.

Helsingborgs stad: Jobbtorget 2.0

Det är fortsatt hög ungdomsarbetslöshet i Helsingborg och Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, i samarbete med arbetsförmedlingen och de arbetslösa ungdomarna, vill utöka utbudet för de arbetslösa ungdomarna genom att växla upp Jobbtorget så att ännu fler ungdomar ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, starta eget företag eller påbörja reguljära studier. Det befintliga Jobbtorget, Ungguiderna (där deltagare med psykisk ohälsa tilldelas en guide som följer ungdomen från dag ett), metoderna utvecklade i ESF-projekt STARK och Hantverksjobb i Skåne nordväst kommer att samlas och samordnas på Jobbtorget 2.0. Därigenom kommer vi att kunna möta och hålla vid målgrupperna, även de med psykosociala hinder. I projektet kommer vi att bedriva jämställdhets- och tillgänglighetsarbete. Målet med projektet är att öka individens egenförsörjningsgrad genom hållbar planering och genomförande i en sammanhållen process. Vidare vill vi med projektet bidra till en ökad mobilitet bland de arbetssökande i Skåne nordväst. Det uppväxlade Jobbtorget har under projekttiden bidragit till en minskad arbetslöshet och kommer att göra så även efter det att projektmedlen är slut.

 

Projektperioden är 2015-08-01 - 2017-12-31. Stödet från Europeiska Socialfonden  uppgår till 9 393040 kronor.

Landskrona stad: Prio Landskrona

Syftet med ”Prio Landskrona” är att deltagarna med hjälp av olika spår ska komma till utbildning, arbete, praktik eller utveckling. Det vill säga att ta sig in på, eller närma sig arbetsmarknaden, genom koordinerade insatser bestående av beprövade metoder och ett individuellt arbetssätt.

 

Deltagarna börjar med Streetcoachingspåret för att sedan fortsätta på ett av följande spår:

• Fortsatt Streetcoaching för att utvecklas och komma närmare arbetsmarknaden.

• Uppsök/praktikspåret där deltagare har ett intresseområde och där projektet hjälper till att söka praktik/arbetslivserfarenhet utifrån individens önskemål och kompetens. Under hela projektet kommer jämställdhet,

• Academispåret som innebär att deltagarna erbjuds en visstidsanställning på ett företag med anställningsbehov och där platsen formas utifrån det arbetsgivaren efterfrågar. Academin innehåller också riktade utbildningsinsatser kopplade till respektive plats, och målet är fortsatt anställning.

 

Projektperioden pågår 2015-07-01 - 2017-12-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till 14 877 127 kronor.

 

 

Strukturfondspartnerskapet beslutade också att prioritera en ansökan inom Programområde 2 ”Unga i mobilitet”.

Föreningen Furuboda: Mobile You

Mobile You är ett projekt för att främja ungdomars mobilitet. Målgruppen utgörs av resurssvaga unga vuxna som annars inte hade genomfört en praktikutbyte utomlands. Genom omfattande förberedande aktiviteter och mycket stöd även under själva praktikutbytet kan projektet nå en målgrupp som traditionellt sett vare sig är geografiskt- eller yrkesmässigt mobil.

 

Projektperioden pågår 2015-09-01 - 2018-08-31. Stödet från Europeiska Socialfonden uppgår till  6 590 320 kronor.