Logotyp på utskrifter

Tillväxt för alla - Dalarna

16 oktober 2014

Huvudsyftet med denna förstudie i Dalarna är att förbereda Dalarna inför kommande programperiod inom Socialfonden. Projektet ska i slutet av året ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt inom främst programområde 2, för att motverka utanförskap och främja tillväxt. Målgruppen är arbetslösa som på olika sätt står långt från arbetsmarknaden.

Förstudien ska utgå från regionala utvecklingsbehov, identifierade utmaningar och problemställningar i kommunerna. Den ska också identifiera områden där mervärden för samarbete mellan kommunerna kan finnas, analysera hur ett samarbete kan organiseras, på strategisk och operativ nivå.

 

Under våren har workshops genomförts med alla kommuner och andra myndigheter. Dessutom har ett 60-tal projekt kartlagts och analyserats. Under hösten arbetar ett antal arbetsgrupper som tar fram förslag till specifika projekt (ex.vis. Skolan- minska avhopp, Gröna näringar, Praktikplatser, Ideella organisationer). Den 26 november kommer slutkonferensen att genomföras.

 

Utifrån förstudiens arbete under året har projektgruppen (tillsammans med kommunerna) definierat följande utvecklingsområden som kan vara viktiga att ha med i ett kommande regionalt projekt:

  • En dörr in/sluss (mottagning, kartläggning och bedömning)
  • Gemensamt förhållningssätt – empowerment
  • Förberedande program inför praktik eller studier
  • Praktiksluss / extra stöd
  • Enklare jobb inom vård och omsorg inom kommunen
  • Attraktiva arbetsgivare
  • Tidiga insatser inom skolan

Ansvarig projektledare: Karin Rosenberg, 023-777 079

Bild i högerkolumn