Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

ESF Nationellt planerar följande utlysningar/satsningar:

Utöver nedanstående planeras ytterligare ett antal utlysningar för projektstart under 2018 och 2019. 

 

VÅREN 2018

Hållbart arbetsliv - Östersjön

I mitten av mars publiceras en transnationell utlysning inom området för hållbart arbetsliv i Östersjöregionen. Utlysningen kommer att vara på ca 8 miljoner kronor.

 

Utlysning riktad till civilsamhället

Under mars månad öppnar en utlysning inom programområde 2.1 som omfattar följande målgrupper som står långt från arbetsmarknaden: nyanlända och utrikes födda, personer med funktionsnedsättning samt individer som är 55 år och äldre. Utlysningen vänder sig till organisationer inom civilsamhället som vill komplettera och förstärka nationella myndigheters arbete. Synkronisering ska ske med den nationella arbetsmarknadspolitiken och ansökningar som omfattar samverkan med myndigheter och näringsliv är prioriterade.

 

Övergång särskola-arbetsliv

En utlysning planeras för att underlätta övergången från gymnasiesärskola/särvux till arbetslivet. Utlysningen kommer att kräva samverkan mellan flera aktörer för att stärka individernas möjligheter att nå egen försörjning i arbetslivet. Utysningen beräknas att komma under mars-april.

 

Stärka kopplingen mellan språkintroduktion, vidare studier och etablering i arbetslivet för unga nyanlända 15–24 år

Utlysningen syftar till att på ett systematiskt sätt utveckla arbetsmetoder och studiealternativ för att stärka kopplingen mellan språkintroduktion, vidare studier och etablering i arbetslivet för unga nyanlända (15–24 år) som anländer till Sverige sent i tonåren. Utlysning kommer rikta sig till nationella aktörer med ett starkt mandat inom dessa frågor. Projektverksamheten ska omfatta utprövning av metoder i ett antal mindre eller medelstora kommuner och/eller regioner och ska komplettera ordinarie verksamhet. Utvärdering är särskilt viktigt i denna utlysning för att säkerställa resultat för modellernas effektivitet och kvalitet.

 

SENVÅREN/SOMMAREN 2018

Universell utformning av arbetsplatser

Socialfonden planerar en större sammanhållen satsning för universell utformning av arbetsplatser för att kunna möta arbetsgivares efterfrågan på kompetens och som tillvaratar befolkningens mångfald. En första utlysning som avser förstudie med möjlighet till pilot planeras. Arbetet omfattar privata och offentliga arbetsgivare med gemensamma möjligheter till kunskapsuppbyggnad och lärande som involverar de myndigheter som har främjande uppdrag inom området.

 

Kompetensförsörjning inom SME, och/eller kompetenssatsning för lågutbildade

Kompetensförsörjning genom kompetensutveckling inom branscher där det finns behov av att stärka kompetensen  hos främst lågutbildad personal för att dels stärka deras ställning dels fylla kompetensbehov i aktuellt bransch/företag

 

Nyanlända utanför etableringen

Stora grupper av nyanlända genomför eller slutför inte etableringsprogrammet av olika orsaker. De får då inte den introduktion som andra nyanlända får.  Vilka grupper som den kommande utlysningen ska vända sig till av de som inte deltagit i etableringen är inte klart


UTLYSNINGAR 2019

Mobilitet

En nationell utlysning för UVAs i syfte att implementera TLN Mobility’s metod i Sverige. http://www.esf.de/portal/EN/Funding-period-2014-2020/TLN-Mobility/content.html

Utlysning riktad till civilsamhället

Under mars månad öppnar en utlysning inom programområde 2.1 som omfattar följande målgrupper som står långt från arbetsmarknaden: nyanlända och utrikes födda, personer med funktionsnedsättning samt individer som är 55 år och äldre. Utlysningen vänder sig till organisationer inom civilsamhället som vill komplettera och förstärka nationella myndigheters arbete. Synkronisering ska ske med den nationella arbetsmarknadspolitiken och ansökningar som omfattar samverkan med myndigheter och näringsliv är prioriterade.