Logotyp på utskrifter
Kvinna i projektmiljö

ESF Nationellt

Alla nationella utlysningar ska ha en nationell påverkan. Det kan bygga på regionala utlysningar som vi vill ge en spridning över landet eller satsningar som på annat vis ger nationella effekter. 

Fast etablering på arbetsmarknaden av unga funktionsnedsatta

Svenska ESF-rådet avsätter 40 miljoner kronor till denna utlysning som kräver 53% medfinansiering. Utlysningen är öppen mellan den 27 juli till den 30 oktober 2018.

Denna utlysning ska bidra till att modeller utarbetats och/eller strukturer utvecklats med syfte att underlätta etableringen i arbetslivet för unga med funktionsnedsättning. Satsningen ska bidra till stärkt koppling mellan skola/särskola, myndigheter och arbetsliv.

Till utlysningen

Säkrad kompetens med särskilt fokus på digital utveckling

Svenska ESF-rådet avsätter 100 miljoner för denna utlysning och som kräver 33% medfinansiering. Utlysningen är öppen mellan 25 juni till 1 oktober 2018.

Syftet med denna satsning är att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Till utlysningen

Studier för unga (15-24 år) som anlänt till Sverige under senare år

Svenska ESF-rådet öppnar mellan den 4 juni till 1 oktober 2018 utlysningen ”Studier för unga som anlänt till Sverige under senare år". Utlysningen är på 70 miljoner kronor.

Denna utlysning ska bidra till att modeller utarbetas med syfte att stärka kopplingen mellan språkintroduktion (men även andra introduktionsprogram och särskola), vidare studier och etablering i arbetslivet för unga 15-24 år som anlänt till Sverige under senare år. Satsningen ska även bidra till att arbetsmodellerna sprids till andra skolor som drivs av både enskilda och kommunala huvudmän. Detta efter att modellernas effektivitet och kvalitet säkerställts.

Till utlysningen

Transnationell utlysning

Den 18 april till den 17 september öppnar vi en transnationell utlysning - "A transnational call for proposals in the field of a sustainable workinglife and lifelong learning in the Baltic Sea Region". Utlysningen är nationell och utlysningstexten finns på den nationella enhetens sida.

Till den transnationella utlysningen.

De nationella medlen

Under programperioden 2014-2020 ska 25 procent av de totala ESF-medlen gå till nationella satsningar. Detta motsvarar ungefär 1,5 miljarder kronor.

 

Socialfondens nationella medel ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till en jämställd arbetsmarknad med en ökad social delaktighet. Alla satsningar ska bidra till att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete samt förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.

 

Skillnaden mellan regionala och nationella medel är att de nationella avgränsas till satsningar som är väl motiverade för ett nationellt genomförande, det vill säga där lösningen kräver insatser eller åtgärder på en sammanhållen nivå och därmed förstärka ESF:s regionala medel. Genomförandet ska ske på såväl lokal, regional som nationell nivå.  

 

Utöver metodutvecklingsprojekt och tillämpningsprojekt ska de nationella medlen finansiera:

  • Stödverksamhet för att effektivisera programgenomförandet, framför allt processtöd och temagrupper
  • Socialfondsprogrammets övergripande utvärderingar, analyser och insatser för spridning av resultat
  • Arbetsförmedlingens socialfondsfinansierade Eures-verksamhet

Kontakta oss

Telefonväxel:

020-33 33 90

Postadress:

Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress:

Norra Kansligatan 14, 803 20 Gävle